'Cau cyfrif banc' Cymdeithas am fynnu ffurflen Gymraeg

Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith yn honni bod HSBC yn mynd i gau cyfrifon banc y mudiad wedi iddyn nhw fynnu derbyn ffurflen yn y Gymraeg.

Maen nhw'n dweud bod y banc wedi bod yn gohebu'n uniaith Saesneg gyda nhw ers y llynedd, gan ofyn am eu manylion ariannol.

Dywedodd y gymdeithas hefyd bod HSBC wedi datgan nad ydyn nhw'n fodlon darparu ffurflen Gymraeg, a'u bod wedi dweud y bydd cyfrif banc yn cau ym mis Mai.

Ond mae HSBC wedi ymateb gan ddweud eu bod am adolygu'r sefyllfa i wella eu darpariaeth iaith Gymraeg, a'u bod wedi ymestyn y dyddiad am ymateb gan y gymdeithas.

'Sarhad i'r Gymraeg'

Mewn dau lythyr ffurfiol a sawl galwad ffôn, mae'r mudiad yn dweud eu bod wedi datgan yn glir wrth HSBC na fyddan nhw'n darparu'r manylion nes eu bod yn derbyn ffurflen Gymraeg gan y banc.

Fe wnaeth HSBC anfon llythyr at y mudiad dros y penwythnos yn dweud bod y manylion sydd gan y banc yn dangos nad yw'r gymdeithas wedi cwblhau'r ffurflenni angenrheidiol, ac oherwydd hyn, y bydd eu cyfrif yn cael ei gau ymhen deufis.

Yn eu hymateb i'r llythyr, dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Jamie Bevan, bod y "methiant i barchu ein dewis iaith", a'r "bygythiad i gau ein cyfrif" am eu bod wedi mynnu ffurflenni Gymraeg yn "gwbl warthus".

"Mae'r driniaeth ohonom, dim ond oherwydd ein bod yn mynnu cael ffurflen yn Gymraeg, yn sarhad i'r Gymraeg," meddai.

'Gwella gwasanaethau'

Ond mae llefarydd ar ran HSBC bellach wedi dweud y byddan nhw'n ymestyn y dyddiad y maen nhw angen ymateb gan y gymdeithas.

Dywedodd llefarydd ar ran y banc: "Rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarparu gwasanaethau iaith Gymraeg i'n cwsmeriaid, a dyma pam rydyn ni'n gweithio'n agos gyda Chomisiynydd y Gymraeg.

"Yn yr achos yma dydyn ni heb gyrraedd y lefel uchel o wasanaeth rydyn ni'n anelu ei ddarparu ac fe fyddwn yn adolygu'r wybodaeth i ddarganfod sut y gallwn ni wella'r gwasanaethau a'r cyfathrebiadau rydyn ni'n eu darparu ar gyfer ein cwsmeriaid iaith Gymraeg.

"Byddwn yn gwneud holiadur iaith Gymraeg ar gael cyn gynted â phosib ac rydyn ni wedi ymestyn y dyddiad rydyn ni angen ymateb gan y cwsmer dan sylw."

Disgrifiad o’r llun,
Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg

Dywedodd swyddfa Comisiynydd y Gymraeg mewn datganiad: "Fe dynnodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sylw'r Comisiynydd at bryder bod HSBC wedi anfon ffurflen Saesneg iddynt eu llenwi.

"Yn sgil hyn, fe gysylltodd y Comisiynydd â'r banc i ofyn iddynt ganfod datrysiad i'r pryder.

"Wedi derbyn gohebiaeth bellach gan Gymdeithas yr Iaith ar 21 Mawrth yn dweud bod y banc wedi eu hysbysu y byddant yn cau y cyfrif, cysylltodd y Comisiynydd unwaith yn rhagor â HSBC yn tynnu sylw at statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru ac yn gofyn iddynt ailystyried y penderfyniad i gau cyfrif y Gymdeithas."