Anelu ymgyrch at feiciau modur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae ymgyrch sy'n anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n gysylltiedig â beiciau modur ar ffyrdd yng Nghymru dros ŵyl banc y Pasg yn dechrau ddydd Llun.

Fel rhan o ymgyrch Crafanc y Ddraig - sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru - bydd pedwar heddlu Cymru yn ymuno â GOSAFE, Partneriaeth Camerâu Diogelwch Cymru, i daclo ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar y ffyrdd, a lleihau nifer y damweiniau ar ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Daw arian Llywodraeth Cymru fel rhan o'i hadolygiad o ddiogelwch cefnffyrdd sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch gyrwyr beiciau modur, un o'r grwpiau sy'n wynebu'r risg uchaf o gael damwain.

Mae'r adolygiad yn nodi 280 o rannau o gefnffyrdd lle y byddai mesurau pellach yn cael eu cyflwyno.

Daeth y mesurau hyn o dan dri chategori, gyda phob lleoliad yn cael ei neilltuo ar gyfer naill ai newidiadau i'r terfyn cyflymder a/neu fesurau peirianyddol, gwelliannau diogelwch fel rhan o raglenni gwaith sy'n bodoli eisoes, neu gamau gorfodi a rhaglenni addysgol i'w cyflwyno mewn ymgynghoriad â'r heddlu - gydag ymgyrch Crafanc y Ddraig yn dod o dan y categori olaf.

'Lle i wella'

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart: "Mae damweiniau ffordd yn digwydd pob dydd a gall y canlyniadau fod yn drasig iawn. Eto i gyd, mae modd osgoi bron pob un ohonynt."

"Er bod ffyrdd Cymru ymysg y rhai mwyaf diogel yn y byd ac y gallwn ymfalchïo yn hynny, mae cryn le i wella o hyd ond mae gan bawb gyfrifoldeb am wella diogelwch a gall pawb chwarae eu rhan.

"Rydym yn awyddus i wella diogelwch a lleihau nifer y damweiniau ffordd, ac yn arbennig y rhai sy'n arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Dyma nod yr ymgyrch hwn a bydd yn ei gyflawni drwy gymysgedd o addysg a chamau gorfodi."

'Gorhyderus'

Dywedodd yr Uwcharolygydd Rob Kirman, sy'n gyfrifol am y Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol sy'n cynnwys yr Uned Plismona Ffyrdd: "Does neb yn croesawu her i'w sgiliau, ond mae rhai beicwyr yn orhyderus ynghylch eu gallu ar eu beic, gan feddwl 'ni fydd unrhyw beth yn digwydd i mi.' Rydym wedi gweld hyn sawl tro, ac yn arbennig ar droeon ac wrth oddiweddyd.

"Mae lleihau anafiadau yn sgil damweiniau ffyrdd ymysg rhai o'n prif flaenoriaethau ac mae Ymgyrch Craig y Ddraig yn un o nifer o ymgyrchoedd a mentrau yr ydym yn eu cynnal gydol y flwyddyn, gan dargedu defnyddwyr ffordd uchel eu risg. Nid yw'n golygu tramgwyddo'r gymuned beiciau modur - y nod yw addysgu a chyflwyno camau gorfodi.

"Byddwn yn parhau i dargedu, gan geisio erlyn, pawb sy'n parhau i yrru car neu feic modur yn beryglus, yn rhy gyflym, gan oddiweddyd ar linellau gwyn di-dor neu gyflawni unrhyw droseddau traffig ffordd eraill. Cofiwch y rhybudd hwn."