Etholiad Cymru 2016: Treth

 • Cyhoeddwyd

Treth

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

 • Gostwng treth incwm i drethdalwyr Cymru
 • Diddymu'r dreth stamp ar eiddo werth hyd at £250,000 i rai sy'n prynu am y tro cyntaf
 • Cadw Treth Cyngor ar yr un lefel drwy gydol tymor y Cynulliad
 • Diddymu trethi busnes i fusnesau bach sydd werth hyd at £12,000, a chynnig cymorth i rai sydd werth hyd at £15,000.
 • Gostwng Treth Cyngor ar gartrefi sy'n effeithlon o ran ynni
 • Sicrhau fod trethi busnes yn arwain at fuddsoddiad positif ac yn cefnogi twf economaidd
 • Addewid i beidio â chynyddu Treth Incwm
 • Cyflwyno treth ar losgi i annog ailgylchu.
 • Addewid i beidio â chynyddu treth incwm dros gyfnod y Cynulliad, pan fydd y pwerau'n cael eu datganoli
 • Gostwng trethi i fusnesau bach
 • Cyflwyno "independent evaluation lock" ar unrhyw amrywiaeth treth drwy bwerau newydd.
 • Addewid i beidio â chynyddu treth incwm yn ystod tymor y Cynulliad nesaf
 • Torri trethi busnes i gwmnïau bach
 • Diwygio'r dreth gyngor bresennol a rhoi yn ei lle dreth eiddo domestig
 • Cyflwyno graddfa ganolig newydd i dreth incwm
 • Newid y system fudd-daliadau fydd yn y pen draw yn arwain at "incwm dinesydd"
 • Defnyddio cymorthdaliadau i annog datblygiad yn y sector gwastraff
 • Codi trethi ar gwmniau am gael gwared ar ddeunydd pecynnu sy'n wastraff.
 • Gwrthwynebu datganoli pwerau trethu i Gymru oni bai fod mwyafrif o'i blaid mewn refferendwm gyhoeddus
 • Cefnogi gostyngiadau i drethi cyngor lle bynnag fo hynny'n bosib
 • Dadlau dros gymdeithas sydd â threthi is a symlach.

Cliciwch i ddarllen mwy