Cais maes glas Caergybi i effeithio ar ddatblygiad marina?

  • Cyhoeddwyd
Argraff artist o'r marina

Bydd cais am faes glas, neu grîn pentref, ar Ynys Môn yn cael ei ystyried mewn ymchwiliad cyhoeddus, ac fe allai gael effaith ar ddatblygiad marina arfaethedig gwerth £100m yng Nghaergybi.

Yn 2012 fe roddodd cynghorwyr Ynys Môn ganiatâd cynllunio amlinellol i farina ar gyfer 500 o gychod, ynghyd a fflatiau, gwesty a datblygiadau eraill.

Ar y pryd fe arwyddodd 4,000 o bobl ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynllun, gan godi pryderon y byddai'r datblygiad yn effeithio ar draeth Newry yn y dref.

Yn 2014 fe wnaeth Grŵp Ymgyrchu'r Arfordir - sydd yn gwrthwynebu'r cynllun - gais i gofrestru traeth Newry a maes glas cyfagos fel maes glas pentref neu dref swyddogol.

Mae arwynebedd y tir yma dros hanner maint safle'r datblygiad dan sylw.

Dywed Cyngor Môn na fydd penderfyniad yn cael ei wneud am gofrestru'r maes glas tan y bydd ymchwiliad cyhoeddus wedi ei gwblhau.

Datganiad

Dywedodd datganiad gan y cyngor: "Mae Cyngor Sir Ynys Môn, yn gweithredu fel Awdurdod Cofrestru, nawr wedi derbyn cyngor ysgrifenedig gan fargyfreithiwr, Jeremy Pike, sydd yn arbenigo mewn cyfraith Griniau Trefi a Phentrefi, mewn perthynas â'r cais i gofrestru tir fel grîn tref neu bentref yn Newry, Caergybi.

"Cyngor Mr Pike yw na ddylai'r Awdurdod Cofrestru wneud penderfyniad ar y cais hyd nes ei fod, yn gyntaf, wedi cynnal ymchwiliad cyhoeddus anstatudol fyddai'n edrych ar rai materion sydd wedi eu hadnabod yn ei gyngor ysgrifenedig.

"Mae'r Awdurdod Cofrestru yn derbyn y cyngor yma ac yn cychwyn trefniadau ar gyfer ymchwiliad yn ei dro."

Ychwanegodd datganiad y cyngor: "Gan ein bod nawr o fewn y cyfnod etholiad Cynulliad Cymru, gynhelir ar Fai'r 5ed 2016, a bod hwn yn fater o ddiddordeb lleol sylweddol, ni fydd y Cyngor Sir, fel Awdurdod Cofrestru, yn gwneud unrhyw sylw cyhoeddus pellach hyd nes ar ôl yr etholiadau.

"Ar ôl cwblhau'r etholiadau, bydd yr Awdurdod Cofrestru yn cyhoeddi cyngor ysgrifenedig Mr Pike yn llawn."

Dywedodd llefarydd ar ran y datblygwr, Conygar Stena Line, na fyddai modd iddyn nhw wneud sylw ar y mater tan eu bod "wedi gweld adroddiad bargyfreithiwr y cyngor".