Gostyngiad eto yn nifer y di-waith yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae nifer y bobl sy'n ddi-waith wedi gostwng yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Roedd cyfartaledd o 4.8% yn ddi-waith yng Nghymru rhwng mis Ionawr a mis Mawrth, o'i gymharu â 5.1% ar gyfer y DU.

Yn ôl y ffigyrau roedd 74,000 yn fwy o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Cymru sydd wedi gweld yr ail gynnydd mwyaf o ran gweithwyr cyflogedig o holl wledydd a rhanbarthau'r DU dros y 12 mis diwethaf.

Yn ymateb i'r ffigyrau, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffaith bod y farchnad lafur yng Nghymru'n perfformio'n well na marchnadoedd llafur rhannau eraill y DU ac yn parhau i fynd o nerth i nerth yn galonogol iawn.

"Mae lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu'n gyflymach na'r lefelau yn rhannau eraill y DU dros y chwarter diwethaf ac mae bellach wedi cyrraedd y ganran uchaf erioed i Gymru, sef 72.5%.

"Gwelwyd y lleihad mwyaf mewn lefelau diweithdra yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ogystal o'i gymharu â rhannau eraill y DU."