Rhaglen WIWO: Heb gyrraedd 'safonau arferol'

  • Cyhoeddwyd
BBC Cymru

Mae'r BBC wedi ymddiheuro am nad oedd un o raglenni cyfres Week In Week Out y gorfforaeth, oedd yn edrych ar gost cyflwyno safonau newydd yn ymwneud a'r iaith Gymraeg yn y sector gyhoeddus, wedi "cyrraedd safonau uchel arferol y gyfres."

Yn 'The cost of saving the Welsh language', roedd Cyngor Torfaen wedi amcangyfrif y byddai cyflwyno'r safonau yn costio tua £868,000. Ymddiheurodd BBC Cymru cyn i'r rhaglen gael ei darlledu ar ôl cydnabod bod y data gafodd ei ddefnyddio ynghylch cost safonau'r Gymraeg "ddim yn gadarn".

Dywedodd datganiad gan y BBC ddydd Gwener: "Tra bod y rhaglen wedi adlewyrchu nifer o gamau cadarnhaol i gefnogi'r Gymraeg mewn gwahanol rannau o Gymru heb unrhyw fwriad i'w chollfarnu, ar fater penodol Mesur y Gymraeg ni wnaeth y rhaglen egluro'n ddigonol pam fod y Mesur yn cael ei gyflwyno na'i amcanion.

"Er bod cyfeiriad at gefnogaeth drawsbleidiol i'r Mesur, dylai'r rhaglen fod wedi adlewyrchu ystod ehangach o safbwyntiau o Dorfaen a thu hwnt, gan gynnwys safbwynt unigolion sy'n dymuno cael gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg."

'Tystiolaeth'

Aeth y datganiad yn ei flaen i ddweud: "Tra bod cwestiynau dilys i'w gofyn ynglŷn â chost posibl gweithredu'r mesurau, fel gydag unrhyw wariant cyhoeddus, credwn hefyd nad oedd digon o dystiolaeth yn y rhaglen i honni fod gan y Safonau 'huge price tag'.

"Cafodd ffigwr oedd yn ceisio rhoi amcangyfrif o gyfanswm cost cyflwyno'r safonau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru ei dynnu'n ôl ar ddiwrnod y darllediad gan nad oedd y data a ddefnyddiwyd yn gadarn, ac fe wnaethom ni ymddiheuro am gynnwys y ffigwr hwn mewn adroddiadau newyddion yn gynharach yn y dydd.

"Rydym hefyd yn derbyn y dylai rhai elfennau o'r rhaglen fod wedi eu mynegi yn gliriach; er enghraifft, y sgwrs o fewn y rhaglen a roddodd gamargraff y byddai'r Safonau yn peri i Gyngor Torfaen orfod cyflogi derbynnydd ar wahân ar gyfer siaradwyr Cymraeg, lle wrth gwrs y byddai derbynnydd sy'n siarad Cymraeg yn medru delio â'r cyhoedd yn y ddwy iaith.

"Hefyd, er i'r rhaglen adlewyrchu'r ffaith y gall ambell i gyngor gydymffurfio â'r Safonau heb unrhyw neu fawr ddim cost, rydym yn derbyn y byddai wedi bod yn well cymharu Torfaen gydag awdurdodau cyfagos tebyg, ac y dylid bod wedi archwilio sail y costau honedig yn fwy trylwyr."

Derbyniodd y BBC ddegau o gwynion gan wylwyr yn dilyn darlledu'r rhaglen ar 24 Mai.