Cyfarfod i drafod prinder meddygon yn y gogledd

Cyhoeddwyd

Bydd doctoriaid yn bresennol yng nghyfarfod Cyngor Tref Bae Colwyn nos Lun i drafod pryder am ostyngiad yn nifer y meddygon teulu yn yr ardal.

Daw ar wahoddiad y cyngor wedi i feddygfa Llys Meddyg yng Nghonwy ddweud y byddan nhw'n cau ym mis Hydref.

Mae meddygfeydd Bae Penrhyn a Deganwy hefyd yn poeni eu bod yn brin o feddygon.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae yna "her" i recriwtio mewn rhai ardaloedd o Gymru.

Mae meddygfa Bae Penrhyn a Deganwy yn honni bod 1,700 o gleifion i bob doctor yng ngogledd Cymru.

Y ffigwr ar gyfer y Deyrnas Unedig yw 2,000 i bob doctor, medden nhw.

'Cynnydd'

Tair blynedd yn ôl roedd gan feddygfa Llys Meddyg bum meddyg, ond erbyn hyn maen nhw lawr i ddau - gyda 6,500 o gleifion wedi'u cofrestru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Tra ein bod ni'n derbyn bod yna her i recriwtio meddygon teulu mewn rhannau yng Nghymru, fel mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 8% o gynnydd wedi bod yn y nifer o feddygon ers 2005."

Ychwanegodd: "Rydym yn parhau i weithio gyda'r BMA a Choleg Brenhinol y Meddygon er mwyn ceisio adnabod a goresgyn unrhyw rwystrau i recriwtio a datblygu ffyrdd newydd o wella argaeledd gwasanaethau gofal cynradd."