'Methiannau' wrth reoli coleg preifat yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd y West London Vocational and Training College yn darparu cyrsiau yn Friary House yng Nghaerdydd.

Mae goruchwilydd y sector addysg uwch yn galw am gyflwyno nifer o welliannau i'r modd y mae coleg preifat yng Nghaerdydd yn cael ei reoli, ar ôl i ymchwiliad ddod o hyd i nifer o fethiannau.

Ym mis Rhagfyr 2015, bu'r West London Vocational Training College yn ganolbwynt i ymchwiliad gan raglen "Week In Week Out" BBC Cymru. Yn ystod y rhaglen, dywedodd asiant recriwtio wrth ohebydd - a oedd yn esgus bod yn fyfyriwr - y gallai dwyllo yn ei waith cwrs a dweud celwydd am ei gymwysterau wrth ymgeisio am le yn y coleg ac am nawdd.

Cafodd ymchwiliad ei ddechrau gan oruchwilydd y sector addysg uwch, y Quality Assurance Agency (QAA) yn dilyn y rhaglen, ac mae'r casgliadau'n cael eu cyhoeddi ddydd Iau.

Mae cais wedi ei wneud am ymateb gan berchnogion y coleg.

'Methu darparu safon'

Mae'r QAA yn tynnu sylw at fethiannau ym meysydd mynediad, asesu a phresenoldeb myfyrwyr yn y coleg preifat ar Heol y Brodyr Llwydion yng Nghaerdydd.

Mae'r adroddiad hefyd yn codi pryderon am recriwtio a rheoli staff yn y coleg.

Dywedodd Will Naylor, cyfarwyddwr ansawdd gyda'r QAA: "Dyma goleg sydd wedi mynd ag arian cyhoeddus, ond sydd wedi methu a darparu'r safon a'r ansawdd addysg uwch yr ydym yn ei ddisgwyl gan ddarparwr n y DU."

Roedd y coleg - sydd â champws yn Wembley yn Llundain hefyd - yn cynnig cyrsiau busnes hyd at lefel HND, HNC a diploma.

Disgrifiad, Mae'r Aelod Cynulliad Darren Millar yn galw am gael arian yn ôl o'r coleg.

Ym mis Chwefror, daeth i'r amlwg fod y coleg a'i fyfyrwyr wedi cael dros £500,000 mewn ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau gan Lywodraeth Cymru a chwmni benthyciadau myfyrwyr.

Mae'r holl daliadau i'r coleg a'r myfyrwyr wedi eu hatal ers diwedd Tachwedd 2015, tra bo Heddlu'r De yn ymchwilio i honiadau o dwyll ariannol.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod yr ymchwiliad yn parhau a bod tri aelod o staff y coleg wedi eu cyfweld. Does neb wedi ei arestio.

Wnaeth ymchwilwyr ddim darganfod tystiolaeth bellach - ar wahan i'r enghraifft yn rhaglen y BBC - fod asiant recriwtio wedi derbyn cymwysterau wedi eu ffugio neu fod myfyrwyr wedi eu cynghori ar sut i wneud hynny.

Wnaethon nhw ddim chwaith a darganfod tystiolaeth bellach fod myfyrwyr wedi talu er mwyn i eraill ysgrifennu aseiniadau ar eu rhan - fel a gafodd ei awgrymu gan ohebydd y rhaglen.

Ond fe ddaethon nhw i'r casgliad fod gwendidau yng ngweithdrefnau'r coleg yn gwneud y sefydliad yn agored i'r math yma o gamweinyddu.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad fod yna rai gwelliannau wedi bod ers i raglen Week In Week Out gael ei darlledu.

Mae'r adroddiad yn nodi 19 o argymhellion er mwyn gwella'r coleg yng Nghaerdydd, a rhaid i'r coleg ymateb a chynllun gweithredu o fewn pedair wythnos.

Daeth yr ymchwiliad o hyd i fethiannau yn y campws yn Llundain hefyd, ac mae 18 o argymhellion wedi eu nodi yno.

Croesawu adroddiad

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu adroddiad y QAA i arferion gwaith yng nghampws y West London Vocational Training College yng Nghaerdydd a byddwn nawr yn ystyried y casgliadau a'r argymhellion.

"Mae Heddlu De Cymru yn parhau â'i ymchwiliad ei hun i gampws Caerdydd a byddai'n amhriodol i ni wneud sylw ar unrhyw fanylion yn yr achos hwn tra bo'r ymchwiliadau hwnnw'n parhau."

Dywedodd Darren Millar, AC Ceidwadol Gorllewin Clwyd a chyn gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn y Cynulliad: "Dwi'n meddwl bod angen i ni gael yn ôl bob ceiniog aeth i'r coleg hwn na ddylai fod wedi ei gael.

"Dwi ddim yn meddwl y dylai'r trethdalwr fod yn gorfod dioddef o'r sydd wedi digwydd, felly dwi'n meddwl bod angen i Lywodraeth Cymru ymateb yn gyflym ar sut yn union y maen nhw'n mynd i wneud hynny, tra'n cadw rhywfaint o hyder yn y system ehangach, oherwydd dwi ddim yn meddwl ei fod yno."