Pryderon am gau banc olaf Blaenau Ffestiniog

  • Cyhoeddwyd
Blaenau Ffestiniog

Mae na bryder ym Mlaenau Ffestiniog, wedi i fanc yr HSBC gyhoeddi eu bwriad i gau'r gangen yno, gan adael y dref heb yr un sefydliad bancio.

Yn ôl dwy sy'n gynghorwyr sir yn yr ardal, Mandy Williams-Davies a Annwen Daniels, fuodd yna ddim ymgynghoriad am y sefyllfa cyn y cyhoeddiad ddydd Llun, 20 Mehefin, gyda busnesau'r dref.

Maen nhw'n dweud na dderbyniodd sefydliadau fel y Siambr Fasnach leol, y Cyngor Tref na Chyngor Gwynedd unrhyw ohebiaeth gan swyddogion yr HSBC.

Dywedodd llefarydd ar ran HSBC nad oedden nhw'n cau canghennau ar chwarae bach, a'u bod yn cydweithio a phartneriaid fel Swyddfa'r Post er mwyn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn dal i allu bancio o ddydd i ddydd.

'Diwrnod trasig'

Wrth i'r Cynghorydd Mandy Williams-Davies ymuno â'r Aelod Seneddol, Liz Saville Roberts ac aelodau o'r gymuned y tu allan i'r banc ddechrau'r wythnos dywedodd y Cynghorydd Plaid Cymru sy'n cynrychioli trigolion ward Diffwys a Maenofferen:

"Mae hwn yn ddiwrnod trasig i Flaenau Ffestiniog. Dyma dref sydd â sector dwristiaeth ffyniannus heb ei hail yng ngogledd Cymru lle mae unigolion busnes a meddylfryd entrepreneuraidd.

"Dyma dref chwarelyddol draddodiadol sy'n llwyddo wrth greu mentrau cymunedol bywiog.

"Dyma dref sydd wedi derbyn buddsoddiad o £3.1 miliwn o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd yn y blynyddoedd diwethaf. A'r wythnos yma, mae'r sector ariannol yn cyhoeddi'n swyddogol eu bod yn gadael y dref."

Dywedodd y Cynghorydd Plaid Cymru Annwen Daniels, sy'n cynrychioli trigolion Ward Bowydd a Rhiw ym Mlaenau: "Mae'r sector ariannol yn rhoi'r hoelen olaf yn arch bancio Blaenau Ffestiniog ac yn gadael y dref heb unrhyw sefydliad bancio. Pa neges mae hynny'n ei chyfleu i unigolyn, busnes neu gwmni sy'n ystyried buddsoddi neu sefydlu busnes newydd yma ym Mlaenau Ffestiniog?

Pryder arall sydd wedi ei godi yw'r ffaith y bydd y gwasanaeth Cymraeg a ddarperir gan fanc HSBC hefyd yn diflannu gyda chau'r gangen.

Dywedodd y Cynghorydd Annwen Daniels: "Mae yna sôn dro ar ôl tro gan y banciau y gall pobl gael mynediad i fancio ar-lein tra bod canghennau ar draws Cymru yn cau eu drysau. Nid oes gair o Gymraeg ar gael ar wasanaeth bancio HSBC ar-lein i gwsmeriaid sy'n dymuno defnyddio eu mamiaith, os ydych chi'n ddigon ffodus, hynny yw, i allu derbyn gwasanaeth band eang digonol mewn nifer o'r lleoliadau gwledig yn yr ardal."

"Rhaid cofio mai cymuned Cymraeg ei hiaith, yn bennaf yw'r Blaenau, a byddwn, nid yn unig yn colli swyddi lleol, ond hefyd yn colli gwasanaeth cwsmeriaid lleol gan bobl broffesiynol yn y Gymraeg. O adael y dref, byddwn felly, yn colli ein hawl i gyfathrebu a thrafod busnes gyda'r HSBC yn ein dewis iaith, y Gymraeg," meddai'r Cynghorydd Mandy Williams-Davies.

Adolygu'r rhwydwaith bancio

Dywedodd llefarydd ar ran yr HSBC eu bod yn adolygu eu rhwydwaith fancio yn gyson er mwyn sicrhau bod eu canghennau yn y llefydd iawn ar gyfer eu cwsmeriaid.

"Dros y pum mlynedd diwetha, ry ni wedi gweld gostyngiad o dros 40% yn nifer y bobl sy'n ymweld a'n canghennau ac weithiau, mae'n rhaid i wneud y penderfyniad anodd i'w cau. Nid ar chwarae bach y byddwn yn dod i benderfyniad fel hyn ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r rhai y mae yn yn effeithio arnyn nhw, gan gynnwys cwsmeriaid a staff, er mwyn idyn nhw ddeall eu hopsiynau."

"Rydym yn deall fod cau canghennau yn achos gofid i'n cwsmeriaid. Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau i helpu, gan gynnwys parneriaeth gyda Swyddfa'r Post, fel y gall ein cwsmeriaid barhau i fancio o ddydd i ddydd."