Diodydd chwaraeon yn peryglu iechyd a dannedd plant

  • Cyhoeddwyd
Coke's Powerade sports drinkFfynhonnell y llun, Getty

Mae cyfran uchel blant 12-14 oed sy'n yfed diodydd 'chwaraeon' yn rheolaidd wrth gymdeithasu, yn cynyddu eu risg o ordewdra ac erydiad dannedd, yn ôl arolwg o Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae'r arolwg wedi edrych ar arferion 160 o blant mewn pedair ysgol ar draws De Cymru ac wedi dod i'r casgliad bod plant yn cael eu denu i ddiodydd chwaraeon oherwydd eu blas melys, pris isel ac argaeledd, gyda'r rhan fwyaf o rieni a'r plant ddim yn ymwybodol nad oes bwriad i'r diodydd chwaraeon gael eu hyfed gan blant.

Roedd hanner y plant yn dweud eu bod yn yfed y diodydd yn gymdeithasol a 80% ohonyn nhw'n dweud eu bod yn prynu mewn siopau lleol. Roedd blas yn ffactor i 90% o'r plant. Dim ond 18% ohonyn nhw oedd yn dweud eu bod yn yfed er mwyn cal gwella'u perfformiad chwaraeon.

Dywedodd Maria Morgan, uwch ddarlithydd iechyd deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd: "Mae pwrpas y diodydd hyn yn cael ei gamddeall ac mae'r astudiaeth hon yn dangos yn amlwg fod plant oedran ysgol uwchradd yn cael eu denu i'r diodydd hyn sy'n llawn siwgr a lefel pH isel, sy'n arwain at risg gynyddol o tyllau yn eu dannedd, erydu enamel a gordewdra."

Mae'r Gyfadran Chwaraeon a Meddygaeth Ymarfer Corff yn galw am reoliadau tynnach o ran pris, argaeledd a marchnata chwaraeon diodydd i blant, yn enwedig o amgylch ardal yr ysgol, i ddiogelu iechyd cyffredinol a deintyddol.

Dywedodd Dr Paul D Jackson: "Bwriadwyd diodydd chwaraeon ar gyfer athletwyr sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau chwaraeon dwys a dygn, maent hefyd yn gysylltiedig â phydredd dannedd mewn athletletwyr. "

Ychwanegodd fod dŵr neu laeth yn ddigon i dorri syched plant egnïol, a bod diodydd sy'n llawn siwgr yn ddiangen ar gyfer plant a'r rhan fwyaf o oedolion.