Apêl am help i ariannu cynllun adnewyddu Pantycelyn

  • Cyhoeddwyd
pantycelyn

Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo cynlluniau i adnewyddu Neuadd Breswyl Gymraeg Pantycelyn.

Mewn cyfarfod brynhawn Mercher, cytunodd aelodau'r cyngor yn unfrydol i orffen y gwaith, fel y gall myfyrwyr symud yno ym mis Medi 2019.

Ond daeth rhybudd bod her ariannol o'u blaenau, gyda changhellor y brifysgol, Syr Emyr Jones Parry, yn galw am gymorth.

"Wrth gwrs mae'n anodd dros ben i weld o ble mae'r arian yn mynd i ddod, ac mae'n waeth heddiw nac oedd hi ddydd Iau diwetha'," meddai.

"Mae pawb wedi gwneud lot o sŵn, felly ar ôl y sŵn dwi'n gobeithio y bydd pobl yn cefnogi'r apêl. Fe gawn ni weld.

"Ein gwaith ni nawr yw gwneud yr ymdrech, ffeindio'r arian a mynd ymlaen, ac mae bwriad y cyngor yn glir ar hynny.

"Y mwya' o gefnogaeth gawn ni, y mwya' sicr ydyn ni y bydd y cynllun yn digwydd erbyn 2019."

Disgrifiad,

Syr Emyr Jones Parry yn trafod ariannu'r cynllun i adnewyddu Pantycelyn

Dywedodd Hanna Merrigan, Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) eu bod nhw'n croesawu penderfyniad y Cyngor: "Mae'r ymgyrch wedi bod yn agos at galonnau llawer yng Nghymru, ac mae cael ymgyrch o godi arian yn beth da - bydd yn cadw'r momentwm i fynd.

"Yn wyneb y newidadau gwleidyddol diweddar, a'r ffaith bo ni ishe gweld Pantycelyn yn ail agor ymhen tair blynedd, allwn ni ddim jest iste nôl a gadael i'r Brifysgol chwilio am y cyllid yn gyfangwbl ar eu pen eu hunain."

Y cefndir

Cafodd y neuadd ei chau yn 2015 am fod y brifysgol yn dweud bod angen gwaith adnewyddu sylweddol ar yr adeilad.

Roedd y brifysgol yn ystyried cau'r neuadd, gyda'r bwriad o gynnig fflatiau mwy modern i fyfyrwyr Cymraeg yn y dyfodol.

Ond yn dilyn gwrthwynebiad chwyrn gan fyfyrwyr, fe gytunodd i adnewyddu'r neuadd a'i chadw'n neuadd i fyfyrwyr Cymraeg.

Disgrifiad o’r llun,
Bu protestio chwyrn yn erbyn y cynlluniau i gau neuadd Pantycelyn

Opsiwn B

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor fod aelodau wedi cymeradwyo Opsiwn B o'r cynllun dylunio a gyhoeddwyd mewn adroddiad gan Fwrdd Prosiect Pantycelyn fis diwethaf.

Bydd y gwaith cynllunio yn symud yn ei flaen nawr ac mae'r cyngor wedi gwahodd tîm gweithredol y brifysgol i gyflwyno adroddiad gerbron y pwyllgor cyllid ym mis Hydref yn amlinellu'r opsiynau cyllido ar gyfer y prosiect, gan gynnwys rhoi ystyriaeth i ymgyrch benodol i godi arian ar gyfer Pantycelyn.

Pwysleisiodd y cyngor hefyd bod amgylchiadau ariannol cyfredol y brifysgol, ynghyd â'r ansicrwydd yn sgil y refferendwm a rheolau cyngor cyllido HEFCW, yn golygu bod yn rhaid sicrhau'r cyllid angenrheidiol er mwyn caniatáu i'r cyngor wneud ymrwymiad cwbl gadarn.

Dywedodd cadeirydd y cyngor a Changhellor Prifysgol Aberystwyth, Syr Emyr Jones Parry: "Mae heddiw yn nodi cam arall ymlaen yn ein hymroddiad i ddarparu llety o'r radd flaenaf ym Mhantycelyn ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg sy'n dod i Aberystwyth yn y dyfodol.

"Yn ystod ein cyfarfod hefyd, fe wnaethon ni danlinellu'n hymroddiad i Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth yng Ngogerddan, a chytuno i fwrw 'mlaen gyda'n cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer yr Hen Goleg."

'Ymgynghori'n eang'

Mae Bwrdd Prosiect Pantycelyn wedi bod yn cwrdd yn gyson ers mis Medi 2015 i drafod dyfodol y neuadd, gan ymgynghori'n eang gyda myfyrwyr, undebau'r myfyrwyr, staff y brifysgol a'r gymuned ehangach.

Ar gais y cyngor, bydd Bwrdd Prosiect Pantycelyn yn parhau gyda'i waith gan ganolbwyntio ar weithio gyda phenseiri i ddatblygu'r cynlluniau manwl ar gyfer ailwampio'r neuadd sydd wedi bod yn darparu llety i fyfyrwyr Cymraeg ers 1973.

Bydd y brifysgol yn parhau i gynnig llety cyfrwng Cymraeg yn neuadd breswyl Penbryn ar gampws Penglais ac fe fydd yr ardaloedd hynny sy'n cael eu clustnodi ar gyfer myfyrwyr Cymraeg yn cael eu brandio ar wahân er mwyn cynnal y cysylltiad gyda Pantycelyn.