Cadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad wedi'u hethol

 • Cyhoeddwyd
Cadeiryddion
Disgrifiad o’r llun,
Ann Jones, Nick Ramsay, Mark Reckless a Bethan Jenkins yw rhai o gadeiryddion newydd pwyllgorau'r Cynulliad

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi bod cadeiryddion y gwahanol bwyllgorau bellach wedi'u hethol.

Dyma'r tro cyntaf i gadeiryddion pwyllgorau gael eu dewis ers i'r Pwyllgor Busnes fabwysiadu system newydd o'u hethol.

Dywedodd y Llywydd, Elin Jones AC: "Mae penderfyniad y Pwyllgor Busnes i ganiatáu pleidlais gudd i ethol Cadeiryddion y Cynulliad yn cyd-fynd â'm haddewid fel Llywydd i ddiogelu buddiannau holl Aelodau'r Cynulliad a'u trin yn gyfartal.

"Rwy'n credu bod y drefn hon yn sicrhau system mwy agored a thryloyw ar gyfer y pwyllgorau, ac mae'n fwy atebol i'r Cynulliad cyfan, gan fod pob Aelod Cynulliad bellach yn cael lleisio barn ynglŷn â phwy ddylai fod yn Gadeiryddion.

"Rwy'n falch i'r Aelodau gefnogi'r cynnig ac rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r holl Gadeiryddion wrth iddynt ddechrau eu gwaith o graffu ar ddeddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif."

Cadeiryddion Pwyllgorau'r Cynulliad

 • Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Lynne Neagle (Llafur)
 • Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Mark Reckless (UKIP)
 • Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Bethan Jenkins (Plaid Cymru)
 • Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Russell George (Ceidwadwyr)
 • Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: John Griffiths (Llafur)
 • Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Dai Lloyd (Plaid Cymru)
 • Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn: David Rees (Llafur)
 • Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Huw Irranca-Davies (Llafur)
 • Pwyllgor Deisebau: Mike Hedges (Llafur)
 • Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog: Ann Jones (Dirprwy Lywydd y Cynulliad)
 • Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Jayne Bryant (Llafur)
 • Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Nick Ramsay (Ceidwadwyr)
 • Pwyllgor Cyllid: Simon Thomas (Plaid Cymru)

Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar aelodau'r gwahanol bwyllgorau yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Gorffennaf.