Cronfa gyffuriau newydd gwerth £80m i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Cyffuriau

Mae Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd y llywodraeth yn sefydlu cronfa newydd gwerth £80m fydd o gymorth i gleifion yng Nghymru sydd yn dioddef o salwch sydd yn bygwth neu gyfyngu ar hyd eu bywydau i dderbyn cyffuriau newydd yn gyflymach.

Dywedodd Mr Gething ei fod yn rhagweld y byddai'r gronfa'n weithredol o fis Rhagfyr eleni.

Ychwanegodd y byddai'r gronfa yn cynnig gwerth 12 mis o arian i arbrofi gyda chyffuriau newydd sydd wedi eu nodi fel rhai cost-effeithiol gan banel o arbenigwyr.

Byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio i alluogi meddygon i ddefnyddio'r cyffuriau hyn yn gynt, cyn i fyrddau iechyd fabwysiadu'r gost o dalu am eu cynnig i gleifion.

Roedd sefydlu cronfa driniaeth £80m yn un o brif addewidion maniffesto'r blaid Lafur yn ystod yr ymgyrchu yn etholiad y Cynulliad.

Adolygiad

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd hefyd y byddai Llywodraeth Cymru'n cynnal adolygiad i'r broses o geisio am feddyginiaethau newydd sydd heb eu cadarnhau fel rhai cost-effeithiol gan banel o arbenigwyr.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar gysondeb penderfyniadau o fewn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, gan edrych hefyd ar y meini prawf ar gyfer cleifion sy'n gwneud ceisiadau am feddyginiaeth drwy'r hyn sy'n cael ei alw'n Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol.

Ar hyn o bryd rhaid i glaf fod yn 'achos unigryw' er mwyn i arian gael ei glustnodi ar gyfer meddyginiaethau.

Roedd pryderon wedi codi am system loteri i gleifion wrth ddefnyddio'r drefn Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol.

Dywedodd Mr Gething fod yr adolygiad wedi cael ei sefydlu yn dilyn trafodaethau gyda'r gwrthbleidiau.

Roedd ymrwymiad i ddod a loteri cod-post cyffuriau newydd i ben yn rhan ganolog o'r trafodaethau rhwng y blaid Lafur a Phlaid Cymru yn gynharach eleni - trafodaethau oedd yn gyfrifol am weld Carwyn Jones yn cael ei benodi'n brif weinidog.

Disgrifiad o’r llun,
Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething

'Anghysonderau'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd Jon Antoniazzi, swyddog polisi gydag elusen Tenovus Cancer Care:

"Mae'n dda gweld Llywodraeth Cymru'n bod yn agored yn eu hagwedd tuag at daclo rhai o'r anghysonderau y mae ymgyrchwyr ar ran cleifion wedi eu darganfod yn y broses bresennol o ariannu cyffuriau cost uchel yng Nghymru, yn dilyn ei thrafodaethau gyda Phlaid Cymru.

"Mae'n newyddion positif i weld ymrwymiad i adolygiad o Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol fydd yn cynnwys arbenigwyr o du hwnt i Gymru.

"Nid mater i wasanaeth iechyd Cymru'n unig yw triniaethau cost uchel, ond un sydd yn effeithio ar y mwyafrif o wasanaethau iechyd mwyaf modern wrth i ni wneud triniaethau'n fwy personol.

"Bydd dod o hyd i arbenigedd o du hwnt i Gymru a hyd yn oed y DU yn sicrhau y gallwn greu'r system orau bosib i gleifion."