Ffigyrau gwylio S4C ar eu huchaf ers naw mlynedd

Huw Thomas
Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
s4cFfynhonnell y llun, S4C

Mae ffigyrau gwylio S4C ar deledu ac ar-lein yn y Deyrnas Unedig ar eu huchaf ers naw mlynedd, yn ôl Adroddiad Blynyddol y sianel ar gyfer 2015/16 sydd wedi ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Cafodd y sianel gyfanswm o 9.9m o wylwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o'i gymharu â 8.4m yn 2014/15.

Roedd cynnydd sylweddol hefyd yn y nifer o bobl fu'n gwylio rhaglenni ar-lein, gan gynnwys drwy BBC iPlayer, yn ogystal ag ar ddyfeisiadau symudol.

Ond bu gostyngiad yn nifer y gwylwyr yng Nghymru, gyda'r cyrhaeddiad wythnosol yn cwympo o 360,000 i 343,000 gan adlewyrchu'r patrwm cyffredinol o ran gwylwyr sianeli teledu.

Chwyldro digidol

Cafodd Adroddiad eleni ei gyhoeddi yn ystod cyfnod pwysig i'r sianel, wrth i'r drafodaeth gychwyn am ei dyfodol.

Yn 2017, bydd Llywodraeth y DU yn cynnal Adolygiad Annibynnol i ystyried materion yn ymwneud â chylch gorchwyl, trefniadau ariannu'r dyfodol a strwythurau S4C.

Roedd yr Adroddiad diweddaraf hefyd yn cynnwys y flwyddyn lawn gyntaf ers ychwanegu sianel S4C i'r BBC iPlayer ym mis Rhagfyr 2014, ac mae effeithiau hynny i'w gweld yn glir gyda chynnydd amlwg yn y tuedd i chwilio am gynnwys ar lwyfannau digidol.

  • 629,000 wedi gwylio S4C ar deledu bob wythnos yn y DU - nifer uchaf ers naw mlynedd. (2014/15: 605,000)
  • Cynnydd o 46% yn y sesiynau gwylio ar lwyfannau ar-lein (ers 2014/15; gyda 14,000 o wylwyr dim ond yn gwylio ar-lein yng Nghymru.)
  • Gwylio ymysg siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ar draws teledu ac ar-lein yn parhau'n sefydlog, gyda 175,000 yn gwylio'r gwasanaeth bob wythnos
  • Gostyngiad o 5% mewn gwylwyr teledu yng Nghymru, sy'n llai na'r cwymp cyfartalog o 8% ymysg holl ddarlledwyr cyhoeddus yng Nghymru
  • Cynnydd o 244% yn yr ymgysylltu ag S4C drwy Facebook.

Mae nifer y sesiynau gwylio ar gyfer cynnwys S4C ar iPlayer wedi cynyddu 200% o'i chymharu â'r flwyddyn flaenorol, gyda niferoedd sesiynau gwylio drwy wefan S4C yn parhau yn sefydlog flwyddyn ar flwyddyn.

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos i ba raddau y mae defnyddio llwyfannau newydd yn cynyddu gallu'r cyhoedd lle bynnag y mae nhw'n byw, i ddod o hyd i raglenni Cymraeg," meddai Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C.

"Wrth i ffiniau technegol gael eu dileu, mae bywydau'n cael eu cyfoethogi. Mae'n rhaid i S4C osod ei hun wrth galon datblygiadau technegol o'r fath a nodi'n ofalus y ceinciau rhaglenni a'r cynnwys y mae pobl yn mynd i chwilio amdanynt ar y llwyfannau hynny, cynnwys sydd, drwy hynny, yn ymestyn ei oes a'i werth mewn ffyrdd newydd."

Ychwanegodd: "Ein huchelgais yw medru cyflwyno gwasanaeth a darparu cynnwys sy'n adlewyrchu amrywiaeth bywyd Cymru ac yn cryfhau'r Gymraeg, sy'n cystadlu gyda'r gorau ac yn cyflwyno delwedd o Gymru yn rhyngwladol.

"Ein gobaith yw y bydd yr Adolygiad yn ystyried yn ofalus y math o wasanaeth cyfryngol cyfoes y mae siaradwyr Cymraeg ei angen yn ystod y ddeng mlynedd nesaf ynghyd â sut y gall S4C ei ddarparu a'i ariannu ar sail ddiogel."

Targedu gwylwyr ifanc

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ian Jones bod llawer o heriau'n wynebu S4C yn y blynyddoedd i ddod

Ychwanegodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, bod y ffigyrau'n "galonogol iawn" ac y gallai'r llwyfannau ar-lein fod yn fodd o gynyddu'r nifer o bobl ifanc oedd yn gwylio rhaglenni'r sianel.

"Ond yng Nghymru ry' ni wedi dysgu fod llai o bobl yn gwylio sianeli gwasanaethau cyhoeddus, gyda gostyngiad o 8% ar gyfartaledd," meddai.

"Mae S4C wedi gweld gostyngiad o 5%, ond beth ry' ni hefyd wedi ei weld ydi fod 14,000 o wylwyr ar-lein yng Nghymru yn wylwyr unigryw, gwylwyr sydd ddim ond yn ein gwylio ar-lein.

"Mae arferion yn newid ac mae pobl yn chwilio am gynnwys mewn ffyrdd gwahanol. Beth mae'r adroddiad yma yn ei wneud yn glir yw bod angen i S4C a'r iaith Gymraeg fanteisio ar y cyfleodd hynny i fod yn weledol ar y llwyfannau newydd."

Dywedodd hefyd bod nifer o heriau'n wynebu S4C yn y dyfodol, gan gynnwys denu gwylwyr o dan 35 oed a "chynulleidfa'r dyfodol" a "chanfod y llwyfannau newydd sy'n boblogaidd gyda'r gynulleidfa, a sicrhau lle i S4C arnyn nhw".

Mae Adroddiad Blynyddol S4C 2015/16 wedi ei gyhoeddi ar-lein ar wefan S4C ac mae copi ar gael yma.