Amseroedd aros canser yng Nghymru yn gwella rhywfaint

Published

Mae amseroedd aros canser yng Nghymru wedi gwella rhywfaint, gyda'r GIG yn cyrraedd un o'i brif dargedau ond yn methu un arall o gryn dipyn.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf ar gyfer mis Mai, cafodd 98.3% o gleifion, gafodd ddim eu cyfeirio am ganser posib ond yna eu diagnosio, ddechrau triniaeth o fewn 31 diwrnod.

Dyma gynnydd o'i gymharu â 96.7% ym mis Ebrill.

Y targed yw 98% a chafodd hwn ei gyrraedd ddiwethaf ym mis Chwefror.

Fe wnaeth pedwar o'r chwe bwrdd iechyd yng Nghymru sy'n darparu gofal canser gyrraedd y targedu, ond fe wnaeth Aneurin Bevan a Caerdydd a'r Fro fethu â gwneud hynny.

Fe wnaeth y gwasanaeth iechyd fethu rhai o'i brif dargedau eraill, fel sicrhau bod 95% o gleifion sy'n cael eu diagnosio gyda chanser yn cael triniaeth o fewn 62 diwrnod.

Ym mis Mai, cafodd 88.6% o gleifion driniaeth o fewn deufis, i fyny o 86.7% ym mis Ebrill.

Ond ni wnaeth yr un o'r byrddau iechyd, yn unigol, gyrraedd y targed hwn.

image captionDywedodd Vaughan Gething bod y llywodraeth yn trin mwy o gleifion canser "nag erioed yng Nghymru"

Yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd mae'r llywodraeth yn trin mwy o gleifion canser "nag erioed yng Nghymru" ac mae "cyfraddau goroesi canser yn parhau i wella o flwyddyn i flwyddyn".

Dywedodd Vaughan Gething: "Mae'n galonogol gweld y byrddau iechyd yn gwella'u perfformiad ac yn sicrhau bod mwy o bobl yn dechrau cael triniaeth o fewn yr amser targed.

"Yn arbennig, rwy'n falch iawn o weld bod byrddau iechyd wedi cyrraedd y targed anodd o 98% yn cael triniaeth o fewn 31 diwrnod, ac yn gwella o ran y targed 62 diwrnod.

"Yn y deuddeg mis diwethaf, rydyn ni wedi gweld cynnydd o 3.6% yn nifer y cleifion sydd wedi dechrau triniaeth o fewn 62 diwrnod.

"Rydyn ni'n gweld gwelliannau go iawn, nid yn unig yn erbyn y targedau hyn ar gyfer yr amser i gael triniaeth, ond hefyd o ran canlyniadau.

"Bydd dros hanner y bobl bellach yn goroesi am bum mlynedd ar ôl cael diagnosis ac mae nifer y rhai sy'n marw'n gynnar yn sgil canser wedi syrthio tua 14% yn y 10 mlynedd ddiwethaf."