Gohirio penderfyniad ar barc manwerthu Cross Hands

  • Cyhoeddwyd
cross hands

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gohirio penderfyniad ar gynlluniau i adeiladu parc manwerthu yn Cross Hands, allai greu hyd at 260 o swyddi llawn-amser.

Cafodd y penderfyniad ar y cais hwnnw a chais gan cwmni Leekes ei ohirio yn dilyn heriau munud olaf.

Mae cwmni Conygar eisiau datblygu safle yn Cross Hands a gafodd ei glustnodi yn y gorffennol ar gyfer siop Sainsbury's.

Mae Leekes eisiau datblygu unedau manwerthu ar safle maes parcio yn agos i'r siop.

'Asesiad pellach'

Eglurodd Pennaeth Cynllunio'r Cyngor, Llinos Quelch, i'r Pwyllgor Cynllunio fod angen "asesiad pellach" o'r her am ei fod yn seiliedig ar "gyfraith achos diweddar".

Mae cynllun Conygar yn cynnwys 10 uned fyddai'n cynnwys amrywiaeth o siopau, tafarn a bwyty, ynghyd â maes parcio gyda lle i 521 o gerbydau.

Roedd adroddiad gan bwyllgor cynllunio'r cyngor yn argymell iddo gael ei gymeradwyo.

'Buddion'

Mae pryderon wedi eu codi dros yr effaith y byddai'r parc manwerthu newydd yn ei gael ar ganol y dref.

Dywedodd Neil James, cadeirydd Siambr Fasnach Caerfyrddin: "Mae rhai unedau gwag yng Nghaerfyrddin, a hyd yn oed mwy yn Llanelli, felly mae'n bryder y gallai adeiladu parc manwerthu fel hyn fynd a mwy o ymwelwyr i ffwrdd o ganol ein trefi."

Dywedodd prif weithredwr Conygar, Robert Ware: "Bydd y datblygiad arfaethedig yn cynnig siopau newydd deniadol, ac yn cefnogi ac yn gwella canol tref Cross Hands, ond yn cynnig manteision adfywio sylweddol yn yr ardal."