'Malais' y tu ôl i alwadau diswyddo medd Nathan Gill

  • Cyhoeddwyd
Nathan Gill

Mae Nathan Gill yn dweud mai malais sydd y tu ôl i'r galwadau gan aelodau o fewn UKIP arno i roi'r gorau i fod yn Aelod Seneddol Ewropeaidd.

Ar raglen Sunday Supplement ar BBC Radio Wales, dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru fod y ffaith fod y llythyr wedi ei ysgrifennu a'i hollwng i'r cyfryngau gan rai oddi fewn i'r blaid yn brawf ei bod yn weithred faleisus am resymau gwleidyddol.

"Dyw hyn ddim er lles pobl Cymru," meddai. "Mae'n ffordd o niweidio gwaddol Nigel Farage. Mae'n ffordd o fy niweidio i."

Gwadu dau gyflog

Gwadodd Mr Gill ei fod yn ennill dau gyflog o fod yn gwneud dwy swydd. Dywedodd fod ei gyflog fel AC yn cael ei dynnu o'i gyflog fel ASE, a gan ei fod yn talu mwy o dreth, mae'n ennill llai o gyflog nag yr oedd e cyn hynny.

Er iddo ddweud cyn etholiad y Cynulliad y byddai'n ildio'i swydd yn yr Undeb Ewropeaidd petai'n cael ei ethol i'r Cynulliad, mynnodd fod y sefyllfa wedi newid: "Mae'r person oedd yn ail ar y rhestr (yn etholiad yr Undeb Ewropeaidd) bellach wedi gadael y blaid ac wedi sefyll ar ran plaid arall, ac mae'r rhai oedd yn drydydd ac yn bedwerydd wedi eu hethol yn Aelodau Cynulliad.

"Dim ond am ddwy flynedd arall y bydd y swydd ASE yn parhau, tan i erthygl 50 gael ei chyflwyno, felly does neb yn mynd i roi'r gorau i swydd bum mlynedd er mwyn gwneud un fydd ond yn para dwy flynedd."