Polisïau lleihau tlodi 'ddim yn gweithio' yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
TlodiFfynhonnell y llun, Getty Images

Nid yw polisïau i leihau tlodi yng Nghymru yn gweithio, yn ôl melin drafod annibynnol.

Mae Sefydliad Bevan yn dweud ei fod yn "siomedig" bod bron i chwarter o bobl yn byw mewn tlodi, fel yn 2006/07.

Fe wnaeth y gyfran o blant yn byw mewn tlodi leihau o 33% i 29% ers 2012, ond mae'r gyfran o bensiynwyr mewn tlodi wedi cynyddu o 14% i 17% ers 2013.

Dywedodd llefarydd bod Llywodraeth Cymru'n "gweithio'n galed" i hybu ffyniant a sicrhau bod pobl yn symud allan o dlodi.

'Siomedig iawn'

Roedd y sefydliad yn diffinio tlodi fel rhai sy'n byw gydag incwm o lai na 60% o'r ffigwr canolrif.

Mae ffigyrau ar gyfer 2014/15 yn dangos bod tua 23% o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y llywodraeth bod buddsoddi mewn blynyddoedd cynnar plant yn flaenoriaeth

Dywedodd cyfarwyddwr y sefydliad, Dr Victoria Winckler, bod y ffigyrau yn "siomedig iawn".

Ychwanegodd: "Mae'r ffaith bod tua 700,000 o bobl, llawer ohonynt mewn gwaith, yn ei chael hi'n anodd dod a dau ben llinyn ynghyd yn awgrymu nad yw polisïau llywodraethau Cymru a'r DU yn gweithio.

"Yn waeth na hynny, mae lleihau tlodi i'w weld wedi disgyn o agenda Llywodraeth Cymru, gydag ychydig iawn o gyfeirio ato ym maniffesto [etholiadol] Llafur Cymru a'r ffaith bod swydd y Gweinidog Taclo Tlodi wedi diflannu."

Dywedodd bod y lleihad mewn tlodi plant yn "newyddion da", ond ei fod dal yn golygu bod 30% o blant yn tyfu i fyny mewn teuluoedd tlawd.

"Mae'r gyfran o blant mewn tlodi yn parhau bron i dwywaith y gyfran o bensiynwyr, mae'n amser i ni ofyn a yw'r balans o gefnogaeth i blant a phensiynwyr yn gywir."

Llywodraeth yn 'gweithio'n galed'

Dywedodd llefarydd bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i "Gymru ffyniannus a chyfartal" a bod cyfradd cyflogaeth yng Nghymru yn tyfu'n fwy na gweddill gwledydd y DU.

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n gweithio'n galed i ddarganfod ffyrdd y gallwn gynyddu ffyniant i bobl yng Nghymru a helpu i bobl symud allan o dlodi.

"Mae creu swyddi, lleihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol a gwella lefelau sgiliau yn flaenoriaethau i'r llywodraeth yma ac yn cynrychioli'r dulliau mwyaf effeithiol sydd gyda ni i daclo tlodi yng Nghymru.

"Rydyn ni hefyd yn dal i fuddsoddi ym mlynyddoedd cynnar plant gan fod tystiolaeth yn dangos dyna'r ffordd i gael yr effaith fwyaf ar wella iechyd, addysg a chanlyniadau eraill yn ddiweddarach mewn bywyd."