Cynnydd mawr yng ngwariant ar ymgynghorwyr meddygol

  • Cyhoeddwyd
Ysbytai

Mae gwariant ar daliadau ymgynghorwyr meddygol am weithio oriau ychwanegol yn ysbytai Cymru wedi cynyddu 61% yn y tair blynedd diwethaf.

Aeth cyfanswm y bil yng Nghymru o ychydig dros £5m yn 2013-14 i dros £8m yn 2015-16, gan asesu saith o wyth bwrdd iechyd Cymru.

Daeth y wybodaeth i law y BBC yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth i fyrddau iechyd ledled Prydain.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn gweithio ar recriwtio mwy o ymgynghorwyr a mynd i'r afael â phrinder staff arbenigol.

Treblu gwariant

Mae'r ffigyrau'n dangos bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi treblu'r hyn maen nhw'n ei dalu i ymgynghorwyr meddygol am weithio dros eu horiau.

Aeth eu bil o £266,426 yn 2013-14 i £806,354 erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Mae dau fwrdd arall, Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan, wedi gweld eu costau'n dyblu hefyd.

Yn ôl llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, mae'r cynnydd yn adlewyrchu'r mesurau y mae'n ei gymryd i wella gofal ac amseroedd aros.

Dywedodd bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg ei fod hefyd wedi gweld cynnydd mewn galw, a'i fod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i leihau'r angen am wariant i bobl am weithio oriau ychwanegol.

Costau'n gostwng

Mae dau fwrdd iechyd, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Powys, wedi gweld eu costau'n gostwng.

Llwyddodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i leihau eu taliadau i ymgynghorwyr meddygol am weithio amser ychwanegol o £1.6m yn 2013-14 i £775,000 yn 2015-16, gostyngiad o 52%.

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Powys leihau ei fil 28% yn yr un cyfnod, o ychydig dros £500,000 i £360,000.

Ni wnaeth Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, sy'n rhedeg ysbyty mwyaf Cymru, Ysbyty Athrofaol Cymru, ymateb i gais y BBC am wybodaeth.

Mwy o alw

Mae penderfyniadau am wariant ar iechyd yng Nghymru yn fater sydd wedi'i ddatganoli.

Wrth ymateb i'r ffigyrau, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r galw am wasanaethau GIG Cymru yn parhau i dyfu.

"I fynd i'r afael â'r heriau y mae hyn yn ei gyflwyno, mae byrddau iechyd wedi bod yn gweithio'n galed i recriwtio mwy o staff, gan gynnwys ymgynghorwyr meddygol."

Yn ôl y llywodraeth mae nifer yr ymgynghorwyr sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi cynyddu 41% ers 2005.

"Mae hi hefyd yn bwysig i edrych ar y ffigyrau yma mewn cyd-destun," meddai'r llefarydd.

"Mae'r gwariant sy'n cael ei adrodd gan fyrddau iechyd lleol ar daliadau i ymgynghorwyr meddygol am weithio oriau ychwanegol yn cynrychioli ychydig dros 0.1% o gyfanswm eu gwariant."