Pwyllgor Cynulliad i drafod Brexit

  • Cyhoeddwyd
senedd

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi sefydlu pwyllgor arbennig i drafod gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Pwrpas y pwyllgor yw sicrhau bod buddiannau Cymru'n cael eu gwarchod yn y trafodaethau i adael yr UE ac wrth ddatblygu'r trefniadau sy'n dilyn.

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynwys aelodau cynulliad o nifer o'r pleidiau yn y Senedd, ac fe fydd o dan gadeiryddiaeth David Rees, AC Llafur Aberafan.

Dywedodd Mr Rees: "Rydym yn bwriadu diogelu buddiannau pobl Cymru yn ystod y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd ac wrth sefydlu trefniadau ar gyfer y dyfodol.

"Byddwn yn sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn clywed llais Cymru, a byddwn yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif o ran ei rôl yn y trafodaethau, boed yng Nghaerdydd, yn Llundain neu ym Mrwsel.

"Bydd y Pwyllgor yn casglu tystiolaeth i ddeall goblygiadau llawn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru ac yn dechrau deialog â rhanddeiliaid a fydd yn parhau drwy gydol y trafodaethau.

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda phwyllgorau eraill y Cynulliad, yn ogystal â sefydlu cysylltiadau â phwyllgorau yn Senedd y DU a'r deddfwrfeydd datganoledig.

"Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn galw am strwythurau llywodraethu newydd o fewn y DU, ac mae'n hanfodol ein bod ni, o fewn deddfwrfeydd y DU, yn cadw i fyny â'r newidiadau hyn i sicrhau ein bod yn craffu ar drafodaethau a phenderfyniadau yn drylwyr ac yn sicrhau'r canlyniad gorau posibl i'r bobl yr ydym yn eu cynrychioli."

Bydd y Pwyllgor yn galw am dystiolaeth gyffredinol ym mis Medi.