Ffigyrau gwrando Radio Cymru a Radio Wales wedi gostwng

  • Cyhoeddwyd
Stiwdio

Mae Radio Cymru a Radio Wales wedi cofnodi eu ffigurau gwrando isaf ers troad y ganrif.

Roedd y ddwy orsaf wedi colli gwrandawyr rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni, yn ôl ymchwilwyr Rajar.

Cyrhaeddodd Radio Cymru gynulleidfa wythnosol o 103,000 o wrandawyr yn ystod ail chwarter y flwyddyn, gostyngiad o 9,000 o'i gymharu â'r chwarter blaenorol.

O gymharu â'r flwyddyn flaenorol, roedd 13,000 yn llai o bobl yn gwrando.

Fe ddisgynnodd cynulleidfa Radio Wales i 333,000 o wrandawyr wythnosol - gostyngiad o 47,000 ers y tri mis blaenorol a 75,000 yn llai na'r un cyfnod y llynedd.

Mae cyrhaeddiad wythnosol y ddwy orsaf bellach ar ei lefel isaf ers o leiaf 1999, yn ôl data a gasglwyd gan y wefan Media.info.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru bod Radio Cymru yn parhau i fod yn hoff orsaf i siaradwyr Cymraeg rhugl, ond roedd ffigyrau Radio Wales yn "siomedig".

"Mae ffigyrau RAJAR yn ddefnyddiol fel cipolwg o wrando byw," meddai.

"Er bod y ffigyrau diweddaraf yn dangos gostyngiad bach o ran gwrandawyr Radio Cymru dros y chwarter diwethaf, mae'n galonogol fod yr orsaf yn parhau i fod yn ffefryn, ymhlith y siaradwyr Cymraeg rhugl yng Nghymru.

"Mae'r gostyngiad yn ffigyrau cyrhaeddiad Radio Wales yn siomedig - ond mae'n galonogol fod gwrandawyr Radio Wales yn gwrando am gyfnodau hirach nag oeddynt o'r blaen."

Ym mis Medi bydd Radio Cymru yn lansio gorsaf dros dro, Radio Cymru Mwy, fydd yn darlledu am dri mis ac yn cynnig arlwy gwahanol i wrandawyr ar y we ac ar radio DAB yn ne ddwyrain Cymru.

Dydy'r ffigyrau gwrando diweddaraf ddim yn cynnwys gwrando ar-alw neu lawrlwytho podlediadau, er i'r corff sy'n casglu'r ystadegau, Rajar ddweud bod mwy na 98% o wrando ar radio yn parhau i ddigwydd yn fyw.

Sector fasnachol

Roedd darlun cymysg i'r sector radio masnachol yng Nghymru o gymharu â'r chwarter blaenorol.

Tyfodd gynulleidfa wythnosol Capital FM yn ne Cymru i 189,000 o wrandawyr (+19,000), tra bod yr orsaf yng ngogledd Cymru hefyd wedi cofnodi cynnydd i 171,000 o wrandawyr (+16,000).

Collodd Heart wrandawyr yn y gogledd, gan gyrraedd cynulleidfa wythnosol o 124,000 (-15,000), er i'r orsaf ychwanegu 1,000 o wrandawyr yn y de i gyrraedd cynulleidfa o 460,000.

Gwelwyd cynnydd yn nifer y gwrandawyr wythnosol ar gyfer Smooth Radio yn y de, Sain Abertawe, Bridge FM, Nation Radio a Radio Pembrokeshire.

Ond fe ostyngodd cynulleidfaoedd wythnosol Radio Sir Gâr, Scarlet FM, a gorsaf The Wave yn Abertawe.