8% o oedolion Cymru 'wedi dioddef trais rhyw' yn blant

  • Cyhoeddwyd
trais plantFfynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae un o bob 13 oedolyn yng Nghymru wedi dioddef o drais corfforol neu ymosodiad rhyw pan oedden nhw'n blant, yn ôl ffigyrau newydd.

Y ffigwr o 7.7% oedd yr ail uchaf mewn unrhyw ardal o Gymru a Lloegr yn yr arolwg gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Dywedodd 2.7% o bobl yn yr arolwg o dros 1,450 o bobl eu bod nhw wedi cael eu treisio, neu wedi dioddef ymgais o dreisio, pan oedden nhw'n ifanc - y canran uchaf o unrhyw ardal.

Dim ond chwarter y dioddefwyr wnaeth grybwyll y cam-drin wrth rywun ar y pryd.

Yn ôl yr arolwg roedd merched bron bedair gwaith yn fwy tebygol o fod wedi dioddef ymosodiad rhyw na bechgyn yng Nghymru a Lloegr - 11% o'i gymharu â 3%.

'Cam pwysig'

Roedd yr ystadegau yn rhan o Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr, sydd wedi cyflwyno cwestiynau ar drais plentyndod am y tro cyntaf yn 2016.

"Mae cynnwys trais hanesyddol am y tro cyntaf yn ffigyrau'r ONS yn cadarnhau'r ffaith dychrynllyd bod nifer helaeth o oedolion wedi cael eu cam-drin pan oedden nhw'n blant, a bod llawer heb ddweud wrth unrhyw un am yr hyn wnaethon nhw ddioddef," meddai llefarydd ar ran NSPCC Cymru.

"Mae'r arolwg yn gam pwysig tuag at asesu gwir lefel trais plant yng Nghymru ond dyw e dal ddim yn rhoi'r darlun llawn i ni.

"Mae hi'n hanfodol fod y rheiny sydd wedi dioddef yn cael eu clywed a bod y bobl sydd yn gyfrifol am y troseddau afiach hyn yn cael eu dwyn i gyfrif, ond prif flaenoriaeth yr awdurdodau ddylai adnabod y rheiny sydd yn dioddef heddiw; eu helpu nhw i ailadeiladu eu bywydau a dal troseddwyr er mwyn eu hatal nhw rhag achosi rhagor o niwed."

Yn ôl yr arolwg, y rheswm mwyaf cyffredin dros beidio â dweud wrth rhywun beth ddigwyddodd oedd "embaras neu cywilydd, neu feddwl na fyddai unrhyw un yn eu credu".

Ychwanegodd prif weithredwr elusen Barnado's, Javed Khan: "Mae'r niferoedd sydd wedi dweud eu bod wedi gweld trais neu wedi cael eu cam-drin fel plant yn hollol syfrdanol.

"Cyfrifoldeb pawb yw cadw plant yn saff."