Rhybudd am dreth newydd

  • Cyhoeddwyd
tai

Mae Cymdeithas Landlordiaid Preswyl Cymru wedi rhybuddio am brinder cartrefi ar rent yng Nghymru os na fydd Llywodraeth Cymru'n torri'r dreth ar eiddo prynu er mwyn rhentu.

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn cael pŵer dros y dreth yn 2018, gyda'r Dreth Trafodiadau Tir yn cael ei chyflwyno fel fersiwn Cymru o'r Dreth Stamp.

Ers 1 Ebrill, mae unrhyw un sy'n prynu ail gartref yn gorfod talu 3% o daliad ychwanegol ar y Dreth Stamp.

Mae'r Gymdeithas yn poeni y gallai codi hynny yn fwy na 3% ynn gorfodi rhenti i godi gan y bydd llai o landlordiaid yn buddsoddi, ac yn ei dro bydd llai o eiddo ar y farchnad rhent.

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar y dreth newydd, ac yn gobeithio dod â mesur gerbron y Senedd erbyn yr hydref.

Newid patrwm

Dywedodd Mike Hedges AC, cadeirydd grŵp trawsbleidiol y Cynulliad ar dai, y gallai'r dreth newid patrwm o berchnogaeth tai.

"Mae'n dibynnu sut fath o gymdeithas yr ydych am ei weld," meddai.

"Ydach chi am weld un lle mae llawer o landlordiaid yn berchen llawer o eiddo, eu rhentu allan a gwneud lot o arian, neu ydach chi am weld cymdeithas lle mae pobl yn medru prynu eu cartref eu hunain.

"Mae gwneud pethau'n anoddach i landlordiaid yn ei gwneud hi'n haws i brynwyr tro cyntaf."

Cefnogwr arall i'r dreth yw elusen Shelter Cymru. Dywedodd llefarydd ar eu rhan eu bod yn credu y gall y dreth gael effaith bositif gan godi arian i dai yng Nghymru a sicrhau bod landlordiaid yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifri.