Goreuon Awst

Uchafbwyntiau mis Awst

Daeth mis Awst 2016 â sawl digwyddiad cofiadwy i ni - o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy, i'r Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro.

Ond pa straeon neu erthyglau wnaeth gydio yn eich dychymyg chi? Dyma restr o eitemau mwyaf poblogaidd Cymru Fyw dros y bedair wythnos ddiwetha':


1. Yr Haf yn Eryri

Gyda'r haf yn prysur dirwyn i ben, lluniau hafaidd ein ffotografydd gwadd am fis Awst - sef Dafydd Em o Ddyffryn Nantlle - oedd darn mwyaf poblogaidd Cymru Fyw y mis hwn. Hawdd iawn gweld pam hefyd...

Image copyright Dafydd Em
Image caption Adlewyrchiad Yr Wyddfa

2. Adrodd yn 99 oed

Cafodd calonnau'r Cymry eu cipio gan berfformiad bythgofiadwy Helena Jones, dysgwraig o Aberhonddu, a oedd yn cystadlu yn y llefaru unigol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cylch. Mae'r fideo ohoni ar Facebook wedi ei weld dros 75,000 o weithiau, a daeth hyd yn oed yn fwy drwodd i'r wefan i edrych ar y clip. Roedd Helena yn dathlu ei phenblwydd yn 100 oed ar 28 Awst.


3. Enw barddol

Roedd "teclyn arbennig" Cymru Fyw yn eich helpu i ddarganfod pa enw barddol ddylech chi ei fabwysiadu i ddathlu'r Eisteddfod Genedlaethol eleni. Fe ddaethoch i gymryd rhan yn yr hwyl yn eich miloedd. Profodd lluniau o'r wythnos yn Y Fenni i fod yn boblogaidd iawn hefyd.


4. Chwifio'r faner

Draw â ni at y Gemau Olympaidd ym Mrasil. Dyma berfformiad gorau Prydain yn y Gemau erioed ac fe chwaraeodd y Cymry eu rhan yn y llwyddiant. Ond bu llawer o bobl yn lleisio'u barn am ddiffyg presenoldeb y Ddraig Goch, gyda rhai ar gyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn honni i'r seiclwraig Becky James wrthod ei chwifio. Daeth cadarnhad wedyn gan gorff rheoli'r Gemau nad oedd gwaharddiad ar y Ddraig Goch.

Image copyright Getty Images
Image caption Y Cymro Owain Doull yn chwifio baner Jac yr Undeb ar ôl ennill medal aur yn Rio

5. Cwffio ar y cae

Cafodd chwaraewr pêl-droed ei gludo i'r 'sbyty ddydd Sadwrn 27 Awst ar ôl i gêm rhwng CPD Llanllyfni a Prestatyn Sports FC gael ei hatal yn dilyn ymladd rhwng y ddau dîm. Fe gadarnhaodd y ddau glwb hefyd bod un chwaraewr o glwb Prestatyn wedi cael ei arestio ar ôl i'r heddlu gael eu galw.


Y gorau o'r gweddill...

- Pa gerddoriaeth fyddech chi'n dymuno clywed yn eich hangladd? Dyma gwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn cyfres newydd o Er Cof a Chadw ar Radio Cymru. Y cyflwynydd Mari Lovgreen oedd y gwestai cyntaf i ddewis ei chwe chân, ac fe aeth y casgliad i lawr yn dda gyda darllenwyr Cymru Fyw.

- Roedd nifer fawr ohonoch yn awyddus i wybod am hanes un Cymro Cymraeg fu'n gweithio gyda'r Natsïaid. Cafodd Raymond David Hughes ei roi dan glo am fradwriaeth wedi iddo ddarlledu propaganda ar ran y Natsïaid yn Gymraeg yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn 1944.

- Doedd Steddfod Y Fenni ddim heb ei bynciau llosg eleni. O'r ffraeo am y rheol iaith, i ddirgelwch y 'gath fawr' yn y maes carafannau, roedd digon i gadw'r steddfodwyr yn ddiddyg...

Image caption Ai cath fawr fu'n cerdded o gwmpas maes carafannau'r Steddfod eleni?