Pryder lleol wrth i Gyngor Ceredigion werthu hen ysgolion

ysgol bro teifi

Mae cwestiynau wedi eu codi am bris safle hen ysgol yng ngorllewin Cymru sydd ar werth gan Gyngor Sir Ceredigion.

Wrth i blant ac athrawon ardal Dyffryn Teifi symud i ysgol newydd fodern i ddisgyblion 3 i 19 oed fis nesa, mae'r cyngor sir yn edrych i werthu'r hen safleoedd addysgiadol.

Hen safle Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi fydd y cyntaf i fynd ar werth, ond mae 'na gwestiynau wedi eu codi am bris y safle, a beth fydd yn cael ei ddatblygu yno.

Yn ôl dogfen ymgynghorol ar y prosiect, roedd disgwyl codi dros £3m drwy werthu safleoedd yr hen ysgolion, ond mae'r safle mwyaf, Dyffryn Teifi, wedi ei roi ar y farchnad am amcan bris o £250,000.

Mae'r cyngor yn dweud bod y pris isel i ddenu prynwyr a lleihau costau o gynnal a chadw'r adeilad i'r trethdalwr.

Image caption Mae safle'r hen ysgol ar werth am £250,000

Mae cwestiynau wedi'u gofyn ynghylch pris canllaw'r adeilad yn Llandysul, sydd yn debygol o fynd i ocsiwn ddiwedd y mis nesaf.

Mae pobl leol yn poeni mai'r trethdalwr fydd yn gorfod talu'r gwahaniaeth i dalu am yr ysgol newydd, ac yn dweud bod y cyngor wedi edrych i godi llawer mwy o arian o werthu'r safle yn eu dogfen ymgynghori tair blynedd yn ôl.

Trafod efo'r gymuned?

Wrth ymateb i'r ffaith fod y cyngor wedi rhoi safle'r hen ysgol i'w werthu mewn ocsiwn, mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar gyngor Ceredigion i drafod gyda'r gymuned leol yn gyntaf.

Dywedodd Bethan Williams, swyddog maes Cymdeithas yr Iaith: "Rydyn ni'n galw ar Gyngor Ceredigion i dynnu'r safle oddi ar y farchnad a thrafod yn agored gyda phobl leol.

"Mae syniadau wedi eu codi gan unigolion ar y cyfryngau cymdeithasol yn barod, beth am i'r Cyngor wrando a thrafod?"

Mae'r Gymdeithas hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith fod Llywodraeth Cymru wedi neilltuo Dyffryn Teifi fel Ardal Twf Lleol.

"Mae Dyffryn Teifi yn Ardal Twf ond rydyn ni wedi gweld banciau'n cau, mae bygythiad i lyfrgell y dref a'r gymuned sydd bellach yng ngofal y pwll nofio.

"Beth am i Carwyn Jones ddefnyddio adnoddau'r Llywodraeth ac adnoddau Ewropeaidd er mwyn buddsoddi yn Nyffryn Teifi?"

'Cydbwysedd'

Dywedodd Gareth Lloyd, aelod o gabinet y cyngor: "Mae na wastad y posibilrwydd os fydd y safle'n mynd yn rhad, gall rhywun ddweud bod y cyngor a'r trethdalwr yn colli allan.

"Ar yr un llaw os na fyddwn ni'n gwerthu ac yn cadw'r safle dan berchnogaeth y cyngor, mae dal rhaid i ni edrych ar ôl yr eiddo a thalu trethi y cyngor ar yr eiddo er ei fod o ar gau.

"Felly fydde hwnna yn gost o ddegau o filoedd o bunnau bob blwyddyn fydde'r trethdalwr yn gorfod talu os na fyddwn ni'n gwerthu, felly fi'n credu ei fod hi'n bwysig cael cydbwysedd rhwng y ddau."

Bydd Cabinet Cyngor Ceredigion yn cwrdd i gadarnhau gwerthiant safle Ysgol Dyffryn Teifi ar 6 Medi.