Mwy o fferyllwyr Ysbyty Gwynedd yn dysgu Cymraeg

yg

Mae nifer cynyddol o fferyllwyr yn Ysbyty Gwynedd yn dewis dysgu Cymraeg er mwyn helpu eu cleifion.

Mae nifer o aelodau'r tîm ym Mangor wedi symud i'r ardal o wledydd mor bell i ffwrdd â Ciwba, tra bod eraill yn hanu o Lerpwl a Sir Gaerhirfryn.

Ond mae nifer ohonynt, wedi datgan diddordeb yn y Gymraeg.

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi bod yn cynnig y cyfle i'r fferyllwyr fynd ar gyrsiau i ddysgu'r iaith.

Mae Mair Marin, Fferyllydd Arweiniol a Hyrwyddwr y Gymraeg, wedi bod yn arwain y fenter:

"Gan fod cyfathrebu â chleifion a gofalwyr yn un o'r agweddau pwysicaf ar rôl fferyllydd a thechnegydd, rydym wedi rhoi llawer o bwyslais ar wasanaethu ein poblogaeth leol trwy gefnogi dysgwyr cymaint â phosibl.

"Rydym yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar gyrsiau Cymraeg sydd ar gael yn lleol, ac rydym wedi ariannu llawer o'r staff sydd wedi llwyddo i basio eu profion Cymraeg, ac sydd wedi symud ymlaen at wersi uwch.

"Hyd yn oed os byddan nhw'n dysgu'r pethau sylfaenol yn unig, rydym ni'n gwerthfawrogi eu hymrwymiad i ddysgu yn eu hamser eu hunain, ac mae'n gwneud synnwyr i'w hariannu ac i'w cefnogi o ran absenoldeb astudio, gan y caiff ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ei wella."

Yanhier o Giwba

Symudodd Yankier Perez i Wynedd ar ôl cyfarfod â'i wraig, sy'n Gymraes, tra roedd hi ar wyliau yn Ciwba, ei famwlad yntau. Erbyn hyn maent yn magu teulu tairieithog:

"Mae bob amser yn dda dysgu iaith, dod i adnabod yr ardal yn well ac i barchu'r gymuned rydym yn byw ynddi."

Mae'n thema gyffredin ymhlith y dysgwyr yn Fferyllfa Ysbyty Gwynedd, sy'n dweud bod dysgu Cymraeg wedi'u helpu i ehangu eu gorwelion.

Mae mam Rachel Nodwell yn Gymraes, ond ar ôl cael ei magu ar Lannau Mersi, ni chafodd ei magu i siarad yr iaith.

Ond ers dod i Ysbyty Gwynedd, mae hi wedi cael ei hysbrydoli:

"Yn yr ysgol, roedd dysgu Ffrangeg a Sbaeneg yn rhywbeth yr oedd rhaid i ni ei wneud, ond mae hyn yn rhywbeth rydw i eisiau ei wneud.

"Pan oeddwn i'n tyfu i fyny, nid oeddwn i'n gwybod bod Cymraeg yn iaith arall. Roeddwn i'n meddwl mai rhywbeth yr oedd fy Nain yn ei ddweud oedd o.

"Erbyn hyn, rydw i eisiau gallu siarad Cymraeg yn well na Mam!"