£104m i gynhesu 25,000 o gartrefi mwyaf bregus Cymru

ynni

Bydd tua 25,000 o gartrefi mwyaf bregus Cymru yn rhan o gynllun gwerth £104m i wneud tai yn fwy effeithlon o ran eu defnydd o ynni.

Bwriad yr arian gan Lywodraeth Cymru - sy'n cynnwys £32m o nawdd gafodd ei gyhoeddi fis diwethaf - yw lleihau biliau'r rheiny sydd yn byw mewn cartrefi incwm isel mewn ardaloedd difreintiedig.

Mae'r cyllid, fydd yn cael ei ddosbarthu dros y pedair blynedd nesa, yn rhan o gynllun cartrefi clyd y llywodraeth.

Fe fydd yr arian yn mynd tuag at uwchraddio boeleri, toeau a ffenestri, yn ogystal â chynghori pobl sy'n cael trafferth gyda biliau.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Leslie Griffiths: "Nod y Rhaglen Cartrefi Clyd yw gwella cartrefi, er enghraifft drwy uwchraddio boeleri a systemau gwresogi a thrwy inswleiddio llofftydd, er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio ynni'n fwy effeithlon.

"Mae hynny, yn ei dro, yn golygu bod biliau'n is a bod llai o ynni'n cael ei ddefnyddio, gan leihau'r newid yn yr hinsawdd."