Y chweched synnwyr: Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Bydd rhaglen Pawb a'i Farn yn symud i Westy Parc Treftadaeth y Rhondda yr wythnos hon. Mae disgyblion chweched dosbarth Ysgol Gyfun Cymer Rhondda wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r trafod.

Cyn i Dewi Llwyd gael eu holi, mae Cymru Fyw wedi cael gair gyda Seren Howells, Morgan James, Carys Frost, Lowri Rees Owen, Daisy Norton, Jenni Page, Elis Macmillan, Carys Wooley ac Evie Connolly.

Cinio ysgol neu frechdanau?

Roedd y rhan fwyaf yn mynd am y brechdanau, ond roedd Morgan a Carys yn hoffi rhyw gymysgedd o'r ddau.

Beth yw arwyddair yr ysgol?

Cais ddoethineb Cais ddeall.

Beth yw'r peth gorau am gyrraedd yr uchelfannau yn yr ysgol?

Roedd Evie yn hoffi ei bod nawr yn gallu trefnu ei hamser ei hun a "defnyddio gwersi rhydd i gyflawni tasgau ychwanegol a chael mwy o gydbwysedd rhwng diddordebau allgyrsiol fel ymarfer corff a gweithgareddau academaidd fel gwaith labordi yn y gwyddorau".

Roedd Daisy yn hoff o'r profiad o siarad cyhoeddus, "oherwydd mae o wedi creu llawer o gyfleoedd i fi".

A Seren yn teimlo bod cyrraedd y chweched yn arwain at "fagu hunan hyder a theimlo'n falch".

Pe bai ti'n Brif Weinidog am y diwrnod - pa un peth fyddet ti'n newid yn syth?

Hiliaeth a rhagfarn yn erbyn pobl y byd medd Morgan. Agwedd pobl at fewnfudwyr medd Lowri a phwysleisio bod angen meddwl yn agored, tra bod Jenni am roi'r hawl i bobl 16 oed i bleidleisio mewn etholiadau.

Pwy fyddet ti'n dewis fel Arlywydd newydd America?

Mae Evie yn dweud mai Hillary Clinton ddylai fod wedi ennill, ond nad oedd hi y person gorau am y swydd chwaith, er hi oedd y gorau mewn sefyllfa ddrwg.

Dylai fod menyw gyda mwy o ddylanwad ar gymdeithas heddiw fel Michelle Obama, sy'n cael llawer o ddylanwad ar ieuenctid y wlad, fod wedi ymgeisio yn lle Clinton os am i'r Arlywydd fod yn fenyw.

Brexit - cyfle gwych neu hunllef?

Hunllef medd nifer, ond roedd Morgan yn pwysleisio: "Nid ydym eto wedi delio gyda chanlyniadau'r etholiad, felly bydd rhaid aros i weld sut mae'r cynllun yn datblygu."

Roedd Evie yn bendant ei barn: "Ni ddylai newid mor fawr a hyn fod wedi ei gyflwyno heb sicrhau bod mwyafrif y pleidleiswyr, os nad pob un, yn gwybod beth fydd sgil effeithiau y newid yma."

Mae Elis yn dweud hefyd nad yw'n gwybod lot amdano: "Ond y peth cyntaf sy'n taro fi yw bydd Ewrop yn wanach os yw Prydain yn gadael yr UE, a mwy o ryddid i'r Arlywydd Putin achosi problemau."

Image caption Cafodd pobl ifanc 16 oed bleidleisio yn refferendwm yr Alban

Gwleidyddion - pobl lwydaidd neu'n gwneud gwahaniaeth?

Yn ôl Daisy:"Credaf bod gwleidyddion yn gwneud gwahaniaethau er nad rhain yw'r penderfyniadau gorau bob tro."

Dibynnu ar eu bwriad, medd Carys Woolley, ond mae Seren yn credu ei bod yn dibynnu ar y gwleidydd: "Er enghraifft mae Nicola Sturgeon wedi gwneud gwahaniaeth yn yr Alban."

Beth yn eich barn chi yw camp cenedlaethol Cymru?

Rygbi medd rhan fwyaf, ond pêl-droed i Morgan. Ond hefyd yn hoffi pwysleisio'r Gemau Olympaidd, gan bod enwau mawr yn dod o Gymru.

Ble wyt ti'n cael dy newyddion? Teledu / radio / gwefannau newyddion / gwefannau cymdeithasol?

Mae Carys Frost yn nodi ei bod hi'n cael newyddion o wefannau cymdeithasol fel Twitter, newyddion y BBC ac yn gwrando ar Radio 1.

Mae Evie yn darllen y Telegraph bob bore ar y we neu ar y ffon, tra bod Seren yn gwrando ar y radio, app News ar ei iPhone a gwefannau newyddion.

Mae Jenni yn nodi gwefannau cymdeithasol, teledu a radio. Ac Elis yn nodi Facebook a Twitter fel y prif safleoedd i gael ei newyddion, a weithiau y teledu.

Image caption Fyddai hwn yn siwtio Carys?

Pe bai ti'n ennill £1m ar y loteri - beth fyddet ti'n brynu?

Tŷ newydd yn Ffrainc i Carys Woolley, a thŷ yn yr Eidal i Seren sydd am "ddechrau llinell ffasiwn fy hun a thalu biliau fy rhieni".

Roedd Lowri am wneud yn siwr bod ei ffrindiau a'i theulu yn byw y bywyd maen nhw'n haeddu, cyn ystyried prynu pethau iddi hi ei hun.

Beth yw'r wers orau ti wedi cael mewn bywyd?

Roedd Carys Frost yn dweud bod hi'n bwysig "i ddyfalbarhau yn ystod cyfnodau tywyll oherwydd bydd yr holl waith caled yn dwyn ffrwyth yn y pendraw".

Mae Jenni yn son bod "rhaid cymryd cyfrifoldeb yn lle dibynnu ar bobl erail".

Roedd Elis yn wedi dysgu "wastad i fod yn gwrtais" a Seren yn son am "drin pawb gyda pharch".

Beth fyddet ti'n hoffi gweld dy hun yn ei wneud mewn 10 mlynedd?

Llawfeddyg medd Daisy, tra bod Elis yn awyddus i gael swydd arbennig.

Rhyw swydd dda ym maes mathemateg neu ffiseg medd Carys Woolley, tra bod Seren am fod yn ddylunydd ffasiwn.

A bod yn gyfreithiwr yw uchelgais Jenni.

Image caption Gwaith Seren ar y catwalk?

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Mae'n hynod o gyfeillgar medd Lowri, a'i hiwmor medd Morgan.

Bydd y disgyblion yn cael cwrdd â Dewi Llwyd nos Iau ar Pawb a'i Farn am 21.30 ar S4C.