'Mygu' rhai o ddisgyblion mwyaf galluog Cymru

dosbarth

Nid yw'r plant mwyaf galluog yn cael digon o sylw yn y system addysg bresennol, medd y corff sy'n adolygu ysgolion yng Nghymru.

Dywedodd Prif Arolygydd Estyn, Meilyr Rowlands wrth Aelodau'r Cynulliad, fod modd esbonio hyn yn rhannol oherwydd "canlyniadau anfwriadol" y ffordd y mae perfformiad ysgolion yn cael eu mesur.

Roedd Pwyllgor Plant, Pobl ifanc a Addysg y Cynulliad yn holi Estyn am eu hadroddiad blynyddol.

Dywedodd tyst arall o Estyn fod cynnydd y dysgwyr mwy galluog wedi cael ei "mygu".

Dywedodd Meilyr Rowlands bod ysgolion yn canolbwyntio ar fesur perfformiad sy'n gofyn i ddisgyblion gael pum TGAU gradd A*-C, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg a mathemateg.

Mae hynny, meddai, yn annog ysgolion i ganolbwyntio ar y ffin rhwng graddau C a D "ac o bosibl peidio â rhoi digon o gefnogaeth i'r rhai a allai gael graddau uwch".

Ond dywedodd fod tystiolaeth gan ysgolion cynradd, addysg bellach a'r profion rhyngwladol - PISA - hefyd yn awgrymu nad yw disgyblion abl a thalentog yn cael digon o gefnogaeth yn y system addysg.

"Nid wyf yn credu bod ysgolion a'r system addysg yn fwy cyffredinol wedi gwneud digon", meddai.

Dywedodd Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol Estyn bod y ffocws ar rai dangosyddion perfformiad penodol yn golygu fod yr elfen o chwarae mewn addysg "heb helpu i ymestyn y rhai o'r plant mwyaf galluog".

"Rwy'n credu bod hyn wedi mygu cynnydd dysgwyr mwy galluog."

'Cynnydd sylweddol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod "cynnydd sylweddol" yn y gwaith o leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad disgyblion, ond bod "angen gwneud mwy i wthio ein disgyblion mwyaf galluog i gyrraedd eu potensial".

Yn ogystal â chynlluniau fel Seren, dywedodd y llefarydd bod newidiadau yn cael eu cyflwyno i'r system sy'n mesur perfformiad ysgolion o ran disgyblion 15 a 16 oed.

"Mae'r newidiadau yma yn rhan o'n cynllun cenedlaethol i godi safonau ac ymestyn cyfleoedd i bobl ifanc beth bynnag yw eu cefndir."