Angen 'gafael mwy cadarn' ar grantiau addysg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae diffyg monitro effeithiol wedi bod o grant sydd wedi'i ddylunio i helpu rhai o'r plant sydd â'r cyrhaeddiad isaf yng Nghymru, yn ôl pwyllgor addysg y Cynulliad.

Yn ôl y pwyllgor, mae Llywodraeth Cymru angen "gafael mwy cadarn" ar y Grant Gwella Addysg (GGA).

Mae'r gronfa yn canolbwyntio ar gefnogi plant o gefndiroedd Sipsi, Roma a lleiafrifoedd ethnig arall.

Dywedodd gweinidogion eu bod yn benderfynol o roi "pob cyfle posib" i bob plentyn gyrraedd eu potensial.

14 argymhelliad

Roedd y pwyllgor yn adolygu'r system wedi i'r llywodraeth uno cyfres o grantiau oedd wedi'u dylunio i gefnogi grwpiau lleiafrifol i'r GGA yn 2015.

Daethon nhw i'r casgliad nad oedd unrhyw dystiolaeth i ddangos os oedd yr uniad wedi bod o fudd ai peidio, a galwodd ar y llywodraeth i wella'r sefyllfa.

Fe wnaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad gyfanswm o 14 argymhelliad i'r llywodraeth.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Rhwng 2013 a 2015, dim ond 15.5% o blant o gefndiroedd Sipsi a Sipsi Roma gafodd bump TGAU neu fwy gradd A*-C - o'i gymharu â 56% o holl ddisgyblion Cymru.

Yn ôl ffigyrau gafodd eu rhyddhau fis diwethaf, mae'r ffigwr yma bellach wedi codi i 24.4%.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Lynne Neagle bod y ffigyrau diweddaraf yn "fwy calonogol", ond nad oedden nhw'n gallu sicrhau bod y gwelliant o ganlyniad i'r trefniadau ariannu newydd.

'Mwy o waith i'w wneud'

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: "Er bod cynnydd wedi bod ym mherfformiad TGAU y grwpiau o ddisgyblion y mae'r gronfa yma yn gobeithio ei helpu, rydyn ni wrth gwrs yn derbyn bod mwy o waith i'w wneud.

"Mae'r ysgrifennydd addysg eisoes wedi ymrwymo y bydd fframwaith canlyniadau newydd mewn lle ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd."