'Risg uchel' mewn llyn lle bu farw tri ym Mhenfro

Published
image copyrightLlun teulu

Mae elusen wedi nodi bod "ffactorau risg uchel" mewn llynnoedd ym Mhenfro lle bu tri o bobl farw yn 2015.

Cafodd adroddiad ei gomisiynu gan Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ar ran teulu Robert Mansfield. Fe wnaeth Mr Mansfield foddi yn Llyn y Felin yn nhref Penfro.

Bu farw Robert John Lyall, 57 a Wayne Anthony Young, 52, yn yr un llyn yn ystod digwyddiadau gwahanol.

Cyngor Sir Benfro sy'n gyfrifol am y llynnoedd ac roedd yr awdurdod wedi eu hasesu'n risg isel.

Fe wnaeth Dr Cliff Nelson o Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd ymweld â llynnoedd y Castell a'r Felin ym mis Tachwedd, gan nodi fod risgiau uchel "annerbyniol" yno, yn cynnwys tymheredd y dŵr a'i ddyfnder, a hefyd y risg o lithro neu ddisgyn i mewn.

Gallai canlyniadau'r risgiau hyn gynnwys boddi, hypothermia, anafiadau o achos llithro, baglu neu ddisgyn, a salwch o achos llygredd yn y dŵr.

image copyrightGoogle
image captionMae'r llwybrau o amgylch y llynnoedd yn boblogaidd gyda cherddwyr a rhedwyr

Dywed yr adroddiad fod y risg o ddisgyn i'r dŵr ger y llynnoedd yn "gyffredinol isel" ond roedd nifer o fannau ger ochr y castell lle'r oedd y llwybr yn agos i lan yr afon.

Dywedodd Dr Nelson fod angen gwneud gwelliannau i'r llwybr ac y dylid ystyried gosod canllaw yno.

Ychwanegodd y dylid ystyried goleuo'r safle'n well a chynnal a chadw cyfarpar achub bywyd yno'n gyson.

image copyrightPartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
image captionHen gyfarpar achub bywyd (chwith) cyn i gyfarpar newydd (dde) gael ei osod ger y llyn

Yn ystod y cwest i farwolaeth Mr Mansfield, lleisiodd y crwner Mark Layton bryderon am asesiad risg Cyngor Sir Benfro o'r safle.

"Gan gofio nifer y marwolaethau mae angen ystyried gosod ffens, arwyddion yn rhybuddio pobl a golau", meddai.

Dywedodd modryb Mr Mansfield, Sue Mansfield, fod y teulu wedi teimlo rhwystredigaeth pan ddywedwyd wrth y cwest fod y cyngor yn ystyried y llynnoedd yn rhai oedd gyda risg isel.

"Mae risg go iawn yno. Rydym am sicrhau fod y llynnoedd yn cael eu diogelu fel nad oes rhaid i unrhyw un arall fynd drwy'r hyn yr aethom ni drwyddo.

"Nawr fod yr adroddiad yma gyda ni rwy'n gobeithio y bydd y cyngor am weithio gydag ef - hyd yn hyn maen nhw wedi bod yn eithaf croesawgar iddo."

Nid oedd Cyngor Sir Benfro am wneud sylw.

image copyrightPartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
image captionSue Manfield, Damion Comey ac Adam Whitehouse o Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin

Cafodd Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ei sefydlu er cof am Cameron Comey a ddisgynodd i Afon Tywi yng Nghaerfyrddin ddwy flynedd yn ôl ac sydd heb ei weld fyth ers hynny.

Dywedodd Adam Whitehouse, cadeirydd y bartneriaeth, fod y gwaith yr oedden nhw wedi ei wneud gyda theulu Mr Mansfield "er cof am Robert wedi bod yn emosiynol iawn ond yn werthfawr."

Mae'n gobeithio y gall y bartneriaeth gydweithio gyda Chyngor Sir Benfro i weithredu'r gwelliannau sy'n cael eu trafod yn yr adroddiad.

Ychwanegodd Mr Whitehouse: "Er bod dau allan o'r tair marwolaeth yn y llyn yn 2015 yn gysylltiedig ag alcohol, rhedwyr a phobl sy'n loncian yw'r rhai sydd y categori risg uchaf, ac yn draean o holl farwolaethau boddi'r DU".