Lleisio pryder am 'ddiffyg amrywiaeth' sefydliadau Cymru

pobl busnes Image copyright Thinkstock

Mae Cymru'n wlad "lle caiff penderfyniadau eu gwneud gan bobl mewn uwch swyddi nad ydyn nhw'n adlewyrchu amrywiaeth ein gwlad".

Dyna un o gasgliadau adroddiad 'Pwy Sy'n Rhedeg Cymru' gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Yn ôl gwaith ymchwil ar gyfer yr adroddiad, lleiafrif bach o fenywod sydd yn arwain eu proffesiwn mewn nifer o feysydd.

Mae'r Comisiwn yn nodi hefyd fod y canran o ferched mewn swyddi arweinyddiaeth yn uwch yn y sector iechyd. Yno mae 60% o benaethiaid yn fenywod, cynnydd o 10% ers 2014.

'Penderfyniadau pwysig'

Yn ôl Comisiynydd y Comisiwn Cydraddoldeb, June Milligan: "Ni fu'r cwestiwn o bwy sydd â'r grym i ddylanwadu ar fywyd yng Nghymru erioed mor berthnasol.

"Yn awr yn fwy nag erioed, mae angen i ni gyd fod yn hyderus bod y bobl sydd yn gwneud y penderfyniadau pwysig sydd yn effeithio ar ein bywydau, yn cynrychioli Cymru gyfan.

"Yn gyffredinol, er y bu peth cynnydd, rydym yn adrodd bod menywod o hyd yn arwyddocaol heb gynrychiolaeth ddigonol ar lefelau uwch swyddi yn y rhan fwyaf o'r sectorau yng Nghymru.

"Mae gwaith pwysig i'w wneud i gefnogi mynediad ar gyfer pobl anabl i waith a phenodiadau cyhoeddus ac i daclo gwahaniaethu ble bynnag y bo."

Daeth yr adroddiad i'r casgliad fod:

  • 6% o Brif Weithredwyr y 100 busnes mwyaf yng Nghymru yn fenywod
  • 9% o Arweinyddion Cyngor yn fenywod
  • 12% o Brif Gwnstabliaid a Dirprwy Brif Gwnstabliaid yn fenywod
  • 14% o Brif Weithredwyr awdurdodau lleol yn fenywod
  • 26% o Gynghorwyr yn fenywod

Fe gyhoeddwyd yr adroddiad gan y comisiwn i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.