Cau celloedd Dolgellau o achos cost a diogelwch

Celloedd Dolgellau Image copyright Google

Bydd Heddlu Gogledd Cymru'n cau rhai o'u celloedd yng Ngwynedd gan eu bod yn rhy ddrud i'w cadw ar agor - gyda rhai'n ddrytach na gwestai moethus.

Mae'r gost o gadw pobl yn y ddalfa yn un o gelloedd swyddfa'r heddlu yn Nolgellau'n £623 y noson, tra bod noson yng ngwesty'r Savoy yn Llundain yn £464.

Yn ôl y Prif Gwnstabl Mark Polin, dydy'r cyfleusterau yno ddim yn cyrraedd y safonau digonol, a dydyn nhw ddim yn cael eu defnyddio'n ddigon aml.

Ond pwysleisiodd Mr Polin y bydd yr orsaf heddlu ei hun yn aros yn agored, ac y bydd yr arbedion yn cael eu buddsoddi i gryfhau presenoldeb yr heddlu yn ne Gwynedd.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd, Arfon Jones mai cau'r celloedd oedd yr "unig ddewis ymarferol".

Un carcharor y dydd

Yn ôl y llu, bydd cau'r celloedd yn arbed £300,000 y flwyddyn, a bydd yr arian yn mynd at dalu am swyddogion ychwanegol ym Meirionydd.

Doedd y celloedd yn Nolgellau ddim yn cael eu defnyddio llawer, medd yr heddlu, gydag un carcharor y dydd ar gyfartaledd yn cael ei ddal yno, a hanner y rheiny am chwe awr neu lai.

Roedd hyn yn golygu fod pob carcharor yn Nolgellau yn costio £623 i'w gadw mewn cell - bron i ddwywaith cymaint â charcharorion mewn celloedd eraill yn y gogledd.


Cost cadw carcharor mewn cell:

Dolgellau - £623

Caernarfon - £261

Llanelwy - £265

Wrecsam - £242


Image caption Dywedodd Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, mai cau'r celloedd oedd yr "unig ddewis ymarferol"

Dywedodd Arfon Jones ei fod wedi cytuno'n anfoddog i gau'r celloedd: "Yn anffodus, dydy'r ddarpariaeth bresennol ddim yn cwrdd â'r safonau diogelwch cenedlaethol ac mae'n peri risg i bobl sy'n cael eu dal yno. Mae yna berygl hefyd i staff, gan eu bod yn gweithio ar eu pennau eu hunain fel arfer.

"Petai yna argyfwng meddygol, mae'r bwrdd iechyd wedi cadarnhau na fyddai Ysbyty Dolgellau yn gallu delio'n bwrpasol gyda phobl sy'n cael eu cadw yn y ddalfa.

"Mae hynny'n golygu y byddai'n rhaid eu hanfon i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Maelor yn Wrecsam neu Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

"Yn waeth na hynny, byddai'n amhosib amddiffyn y penderfyniad i gadw'r cyfleusterau petai yna farwolaeth mewn cell. Dydw i ddim yn barod i gymryd y risg, oherwydd rhaid i ni bob amser wneud ein gorau i ddiogelu iechyd a lles y rhai sy'n cael eu dal.

"Dydy uwchraddio'r celloedd yn Nolgellau ddim yn opsiwn oherwydd y byddai'r gost yn afresymol, yn enwedig ar gyfer cyfleuster sydd ond yn cael ei ddefnyddio gan un carcharor y dydd ar gyfartaledd."

'Pryder sylweddol'

Ond nid pawb sydd yn fodlon gyda'r newyddion y bydd y celloedd yn cau.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, sy'n cynrychioli Dolgellau ar Gyngor Gwynedd: "Mae'r cyhoeddiad i gau celloedd Heddlu Dolgellau yn destun pryder sylweddol. Dyma ergyd arall i'r dre yn dilyn cau'r Llys Ynadon.

"Mae torri un gwasanaeth yn arwain at dorri un arall ac yn amddifadu ardal eang o gefn gwlad unwaith eto o wasanaethau sylfaenol. Ni fydd darpariaeth cyfiawnder rhwng Caernarfon ag Aberystwyth a gadewir rhan helaeth o gefn gwlad Meirionnydd mewn anialwch heb wasanaethau cyfiawnder.

"Pan fo prinder cyllid mae'n ymddangos mae'r ardaloedd poblog sy'n cael y flaenoriaeth ar draul ardaloedd gwledig. Gofynnaf am gyfarfod buan gyda Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Y Comisiynydd Heddlu a'r Aelod Seneddol i gael manylion llawn ac i bwyso dros atal y penderfyniad hwn."