Pryder am ddyfodol TGAU Seicoleg drwy gyfrwng y Gymraeg

Dosbarth

Mae pryder ymysg athrawon sy'n dysgu TGAU Seicoleg na fydd modd astudio'r pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg o'r flwyddyn nesaf.

Cadarnhaodd prif gorff arholi Cymru (CBAC) y llynedd na fyddai'n cynnig y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg na'r Saesneg o'r flwyddyn nesaf ymlaen, o ganlyniad i niferoedd isel o ddisgyblion oedd am astudio'r pwnc.

Mae'r corff safoni arholiadau, Cymwysterau Cymru wedi gwahodd darparwyr o Loegr i gynnig cwrs TGAU Seicoleg, ond does dim rheidrwydd arnyn nhw i gynnig y cwrs yn y Gymraeg.

Mae corff arholi Pearson o Loegr wedi cadarnhau y bydden nhw'n barod i gynnig Seicoleg fel pwnc TGAU yng Nghymru'r flwyddyn nesaf, ond nid drwy gyfrwng y Gymraeg oherwydd nad oes ganddynt "fynediad digonol at arbenigedd yn y maes."

Mae hyn yn golygu bod Seicoleg yn ymuno gydag Economeg fel pwnc fydd yn cael ei gynnig drwy gyfrwng Saesneg yn unig yng Nghymru'r flwyddyn nesaf.

'Siomedig'

Mae Chris Evans yn bennaeth Seicoleg yn Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam. Dywedodd wrth raglen Newyddion 9 ei fod yn siomedig nad ydy Cymwysterau Cymru wedi gwneud mwy i bwyso ar gyrff arholi.

"Dwi'n siomedig iawn gan fy mod wedi datblygu'r adran Seicoleg yma ers saith i wyth mlynedd. Mae'r cwrs TGAU yn hynod boblogaidd yn yr ysgol yma gyda hyd at 100 o ddisgyblion ar un adeg yn astudio'r pwnc.

"Dwi'n hynod siomedig gyda Cymwysterau Cymru nad ydyn nhw wedi dilyn polisi drwy fynnu bod cyrff arholi o Loegr yn darparu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg," meddai Mr Evans.

Image caption Mae Mr Chris Evans yn siomedig nad ydy Cymwysterau Cymru wedi gwneud mwy i bwyso ar gyrff arholi

Dim sicrwydd

Mewn datganiad mae Cymwysterau Cymru wedi dweud eu bod nhw wedi egluro wrth gyrff arholi "y dylai cyrsiau gael eu cynnig yn y ddwy iaith".

Ond maen nhw wedi cadarnhau hefyd nad ydynt yn gorfodi hyn gan ei bod hi'n "glir na fyddai byrddau arholi'n cynnig cymwysterau yng Nghymru".

Mae'r datganiad yn ychwanegu: "Rydym yn gweithio gyda'r byrddau arholi i geisio deall y rhesymau pam na fydden nhw'n dewis darparu cyrsiau yn y Gymraeg ac rydym wedi sicrhau bod grantiau arian ar gael i'w cynorthwyo gydag unrhyw gostau ychwanegol".

Mae CBAC hefyd wedi cadarnhau bydd tri phwnc arall, sef celfyddydau perfformio, astudiaethau hamdden ac astudiaethau twristiaeth yn cael eu gollwng ym mis Medi a does dim sicrwydd eto os bydden nhw'n cael eu cynnig yn Gymraeg yn y dyfodol.

Gofynnwyd i Lywodraeth Cymru am ymateb.