Pobl hŷn ar gyffuriau yn 'broblem gynyddol'

Cyffuriau Image copyright Getty Images

Mae yna gynnydd o 50% ers 2011 yn nifer y bobl dros eu 50au sydd wedi eu cludo i'r ysbyty ar ôl cymryd cyffuriau yn ôl adroddiad.

Mae adroddiad gan banel ymgynghorol Llywodraeth Cymru yn dangos bod niferoedd y bobl hŷn sydd yn camddefnyddio alcohol a chyffuriau yn 'cynyddu ar raddfa gyflym.'

Mae'r Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans AC wedi dweud bod yna "le i boeni" yn sgil yr adroddiad.

Yn ôl yr adroddiad, mae dros 900 o bobl dros eu 50au wedi eu gwenwyno ar ôl cymryd cyffuriau anghyfreithlon yn y flwyddyn ddiwethaf, tra bod nifer y rhai sydd wedi eu cludo i'r ysbyty yn sgil gorddefnydd o alcohol wedi parhau'n sefydlog.

Ychwanegodd yr adroddiad bod angen gwasanaethau arbennig ar gyfer pobl hŷn sydd yn cymryd cyffuriau a bod angen i'r gwasanaethau addasu i anghenion y dioddefwyr.

'Ymateb i'r newid'

Dywedodd cadeirydd dros dro'r panel, Richard Ives: "Mae cyfran yr oedolion hŷn yn y boblogaeth yn cynyddu'n gyflym gan gynnwys nifer yr oedolion hŷn sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau.

"Mae'n rhaid i wasanaethau ymateb i'r newid cymdeithasol yma ac mae angen bod yn hyblyg o ran darparu triniaeth effeithiol ar gyfer y cleientiaid hŷn."

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod nifer y bobl dros eu 50au sydd yn derbyn triniaeth gan wasanaethau cyffuriau ac alcohol wedi cynyddu dros 25% yn y pum mlynedd diwethaf i 3,515 yn 2015-16.

Roedd 16% gyda phroblem camddefnydd cyffuriau, gyda heroin yn cael ei ddefnyddio gan y rhan fwyaf.

Image caption Dywedodd Rebecca Evans AC fod yna "le i boeni" yn sgil y broblem

Ychwanegodd Ms Evans ei bod hi'n cydnabod bod hi'n "sialens" gan ddweud: "Mae'r camddefnydd cyffuriau ymysg pobl hŷn yn broblem gynyddol.

"Mae'r lefelau o alcohol, y defnydd o gyffuriau anghyfreithlon a rhai wedi ei rhoi ar bresgripsiwn sydd yn cael ei gymryd yn achosi pryder.

"Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cymryd nifer o gamau i gefnogi'r grŵp yma o bobl, gan gynnwys gweithredu fframwaith driniaeth wedi ei thargedu at bobl hŷn sydd yn camddefnyddio cyffuriau."

Mae disgwyl i'r panel adrodd ar y camddefnydd o gyffuriau sydd ar gael dros y cownter a'r rhai sydd wedi ei rhoi ar bresgripsiwn yn ddiweddarach eleni.