Cyngor yn cytuno taliad o £3,000 am esgeulustod cynilion

Rob Johnson
Image caption Dywedodd Rob Johnson ei fod "ar ben fy nigon" ar ôl clywed y byddai'n derbyn yr arian

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwneud "taliad ewyllys da" o £3,310 i unigolyn oedd yn eu gofal, ar ôl iddyn nhw fod yn esgeulus gyda'i gynilion.

Daw hyn ar ôl i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru awgrymu dylai'r awdurdod dalu'r arian i Rob Johnson, 18, yn dilyn ymchwiliad ddaeth i'r casgliad bod prosesau'r cyngor ddim yn gyson, ac yn cyfateb i gamweinyddu.

Yn ôl yr awdurdod, maen nhw'n cymryd y cyfrifoldeb o fod yn rhiant corfforaethol ar gyfer plant mewn gofal yn ddifrifol iawn.

Yn wreiddiol, roedden nhw'n gwrthod gwneud y taliad, gan bwysleisio bod yr achos yn codi materion ar lefel cenedlaethol.

Wrth siarad gyda BBC Cymru, dywedodd Mr Johnson ei fod "ar ben fy nigon" ar ôl clywed y byddai'n derbyn yr arian.

Galw i gryfhau'r polisi

Mewn datganiad ar y cyd, mae'r Ombwdsmon a Chyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn dweud bod angen cryfhau'r polisi cenedlaethol ynglŷn â'r gofynion sydd ar ofalwyr maeth i gadw cynilion ar ran y plant sydd yn eu gofal.

Mae'r canllawiau yn awgrymu y dylai rhieni maeth rhoi arian i'r naill ochr, ond does dim cyfraith yn eu gorfodi i gadw cynilion.

Yn ôl y datganiad, mae'r amwysedd yn "arwain at anghydraddoldeb rhwng plant mewn gofal".

Mae'n ychwanegu bod "angen mwy o fanylion ynglŷn â chyfrifoldebau awdurdodau lleol i gadw golwg ar gynilion a monitro arian plant mewn gofal".

Yn sgil ymchwiliad yr Ombwdsmon, mae'r cyngor wedi derbyn y dylen nhw fod yn gyson, a gwella'u prosesau.

'Cyfiawnder'

Dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, Nick Bennett: "Rwy'n falch iawn bod y cyngor wedi gwneud y taliad ewyllys da yma, a bydd yr unigolyn dan sylw yn teimlo ei fod wedi cael cyfiawnder.

"Rydyn ni'n cytuno bod angen newidiadau ehangach."

Ychwanegodd arweinydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David: "Mae cynghorau yn darparu ystod eang o ofal a chefnogaeth ar gyfer plant mewn gofal, ond mae angen i'r mater penodol yma gael sylw ar frys gan nad yw awdurdodau lleol yn gallu gwneud mwy nag awgrymu y dylai rhieni maeth gadw cynilion ar gyfer plant yn eu gofal.

"Hoffwn weld y polisi yn cael ei gryfhau, a mesurau cenedlaethol yn cael eu rhoi mewn lle i atal sefyllfa debyg rhag digwydd eto, er mwyn sicrhau bod plant mewn gofal yn cael y dechrau gorau posib ar fywyd."