Cost o £3.5m er mwyn glanhau ein ffyrdd

Litter Image copyright Pacemaker

Mae'n costio £3.5m bob blwyddyn i gasglu a gwaredu sbwriel sydd wedi ei adael ar ochr ffordd yng Nghymru, yn ôl arolwg gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Roedd yr arolwg yn cynnwys pob awdurdod lleol yn ogystal â'r ddwy Asiantaeth Cefnffyrdd yng Nghymru.

Dywedodd 90% o'r rhai gafodd eu holi eu bod yn meddwl mai poteli diodydd plastig yw'r math mwyaf cyffredin o sbwriel sy'n cael ei ganfod ar ochr ffyrdd, gyda phecynnau bwyd brys yn ail (85%).

Roedd nifer yn awgrymu eu bod am weld gadael sbwriel yn cael ei drin fel trosedd yrru.

Mae Cadw Cymru'n Daclus a Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn ystyried gwahanol opsiynau.

Dywed Colin Smith, un o swyddogion sbwriel Bro Morgannwg, fod gadael sbwriel yn drosedd yn erbyn y gymuned, ac y dylai pobl sy'n gwaredu sbwriel o geir fod yn ymwybodol o "ba mor gostus a pheryglus yw e i'w gasglu."

"Mae sbwriel o geir wedi datblygu yn un o'n prif broblemau, a bydd y cyngor yn targedu'r math yma o drosedd er mwyn rhwystro'r effaith mae hyn yn ei gael ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt, "meddai.

Dywed Cyngor Bro Morgannwg eu bod yn rhoi dirwy o £75 yn y fan a'r lle i bobl sy'n gadael sbwriel.

Anharddu strydoedd

Mae'r adroddiad yn edrych ar y ffordd y mae'r mater yn cael ei drin ar draws y byd ac mae'n amlinellu nifer o argymhellion.

Mae'r rhain yn cynnwys mwy o gydweithredu gyda busnesau a chymdeithasau gyrru, cynlluniau 'mabwysiadu ffordd', yn ogystal ag ymgyrchoedd gwrth-sbwriel wedi eu targedu.

Dywedodd Jemma Bere, Rheolwr Polisi Cadwch Gymru'n Daclus: "Mae sbwriel yn anharddu ein strydoedd a'n cymunedau ac mae'n costio'n ddrud, yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol.

"Mae pob math o sbwriel yn broblem y gellir ei osgoi ac mae gan addysg, gorfodaeth, ymgysylltu â pholisi a deddfwriaeth i gyd ran i'w chwarae.

"Rydym ar hyn o bryd yn archwilio opsiynau gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, a byddwn yn treialu rhai atebion yn y dyfodol agos."