Mwy eisiau help yn dilyn cynllun i atal camdriniaeth

Bachgen Image copyright Thinkstock

Mae cynllun i geisio atal camdriniaeth plant ar-lein yng Nghymru wedi arwain at fwy o bobl yn cysylltu gyda llinell gymorth yn gofyn am help.

Cychwynnodd Operation Net Safe ym mis Tachwedd y llynedd ac mae'n bartneriaeth rhwng y pedwar llu heddlu ac elusen amddiffyn plant, The Lucy Faithfull Foundation.

Ers i'r cynllun ddechrau mae Heddlu'r De, sydd yn arwain yr uned, yn dweud bod 3,699 o bobl yng Nghymru wedi ymweld â gwefan Stop it Now!, a chynnydd wedi bod yn y nifer sydd yn ffonio'r llinell gymorth.

Mae 43 o bobl yn Ne Cymru wedi eu harestio a mwy wedi eu harestio ar draws Cymru gyfan hefyd.

Adnoddau

Ddydd Sadwrn mae'n ddiwrnod cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â chamdriniaeth plant ar-lein, ac yn ystod yr wythnos cafodd cynhadledd ei chynnal i ystyried sut i daclo'r broblem.

Yn ôl Cynorthwyydd Prif Gwnstabl Heddlu'r De, Jonathan Drake, mae'n broblem fawr.

Mae'n dweud bod yr heddlu wedi cael adnoddau i ddelio gyda'r mater: "Rydyn ni wedi buddsoddi yn y timau arbenigol yma fel eu bod yn gallu defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ganfod pwy yw'r troseddwyr yma, pwy sydd yn rhannu'r delweddau ac yn cael gwarant i chwilio'r tai.

Image caption Mae'r broblem yng Nghymru yn "ddychrynllyd" meddai Jonathan Drake

"Ar gyfartaledd rydyn ni yn dod o hyd i 160,000 o ddelweddau, sydd yn swm enfawr i brosesu. Rydyn ni yn meddwl bod cael erlyniad ac erlyn troseddwyr yn holl bwysig."

Ychwanegodd hefyd ei bod hi'n bwysig lleihau niwed, a'u bod yn gweithio gydag elusen The Lucy Faithfull Foundation i wneud hynny.

Diben yr elusen yw ceisio atal camdriniaeth plant trwy weithio gyda theuluoedd, rhai sydd wedi dioddef eu hunain a throseddwyr rhyw.

Mae Donald Findlater, ymgynghorydd diogelu sydd yn gweithio i'r elusen yn dweud bod gormod o bobl yn meddwl bod hi'n iawn i edrych ar ddelweddau rhywiol o bobl o dan 18 oed a bod cymorth ar gael.

"Beth bynnag yw eu rhesymau, mae angen iddyn nhw stopio a pheidio dechrau gwneud eto," meddai.

Cydweithio

"Wrth i ni weithio gyda rhai sydd wedi eu harestio am weld delweddau fel hyn ac am rannu delweddau rhywiol o blant ar-lein, rydyn ni'n aml yn clywed eu bod nhw'n meddwl nad oedden nhw yn achosi unrhyw niwed.

"Ond y realiti yw bod y plant yn y delweddau fel arfer wedi eu cam-drin pan gafodd y delweddau eu cymryd, ac maen nhw'n cael eu cam-drin eto bob tro mae rhywun yn edrych ar y ddelwedd."

Cydweithio rhwng mudiadau yw un o'r prif ffyrdd i ddod o hyd i droseddwyr a dioddefwyr yn gynnar meddai Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu ar gyfer De Cymru.

"Mae'n helpu amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau, a herio'r rheiny sydd yn ceisio cymryd mantais a gwneud niwed i blant," meddai.