Llwyfan breuddwydion

Porth y Rhath: Cartre' newydd y Dalecs, Cwmderi a Casualty Image copyright Simon Ridgway
Image caption Porth y Rhath: Cartre' newydd y Dalecs, Cwmderi a Casualty

Ar un adeg yn 2009 dim ond sgerbwd dur a mwd oedd yno. Ond yr wythnos hon mae canolfan ddrama BBC Cymru ym Mhorth y Rhath ym Mae Caerdydd yn dathlu ei phen-blwydd yn bump oed.

Erbyn hyn mae'r stiwdios yn gartref i rai o gynyrchiadau mwyaf poblogaidd y BBC gan gynnwys Pobol y Cwm, Casualty a Doctor Who.

Ymhlith y rhai fu'n rhan o'r prosiect o'r dechrau mae Llyr Morus, Cynhyrchydd Cyfres Pobol y Cwm. Mae'n edrych yn ôl ar bennod gyffrous yn hanes cynhyrchu dramâu teledu yng Nghymru:


Doedd dim llawer o amser. Roedd yn rhaid i Casualty fod yn ei gartref newydd erbyn Awst 2011. Roedd gennym 14 mis i adeiladu 9 stiwdio, 2 safle allanol, 6 swyddfa, 1 cantîn a chegin, 19 ystafell gyfarfod, 2 ystafell gynhadledd, 2 ddoc i'r golygfeydd, 4 ystafell goluro, 5 storfa wisgoedd, 16 ystafell olygu, 1 ystafell ddybio, 1 ystafell safoni, 45 o ystafelloedd gwisgo, ac yn bwysicach na dim… 27 o flociau toiled!

Wrth ddatblygu cartref newydd pwrpasol ar gyfer cynyrchiadau sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf un, allwch chi ddim anwybyddu obsesiwn y staff am doiledau… a pharcio wrth gwrs.

Ro'n i'n aelod o dîm prosiect bychan oedd yn gweithio'n llawn-amser er mwyn cyflawni'r gofynion. Dwi'n credu bod gweithio fel grŵp bach wedi bod yn rhan allweddol o lwyddiant y prosiect ac o'r hwyl a gawson ni ar y daith - ychydig iawn o drychinebau gawson ni.

Image copyright Betina Skovbro
Image caption Y weledigaeth ar fin cael ei gwireddu

Symud gwelyau ysbyty

Awst 30ain 2011 - dydd Llun Gŵyl y Banc… dyma'r diwrnod roedd cast a chriw Casualty i fod i gyrraedd - y criw cyntaf i ymgartrefu yn Stiwdios Porth y Rhath. Roedd egwyl o bythefnos wedi bod yn y broses gynhyrchu er mwyn i ni allu eu cael nhw allan o'u hen gartref ym Mryste ac i mewn i Borth y Rhath - mae'n cymryd amser i symud dwsinau o welyau ysbyty a miloedd o wisgoedd a chelfi, coeliwch chi fi.

Efallai fod 14 mis yn swnio'n dipyn o amser - ond pan mae gennych chi gymaint o bethau i'w hadeiladu dyw e ddim! Doedd safle allanol Casualty ddim wedi cael ei orffen yn iawn erbyn eu diwrnod cyntaf ar y safle, ond ymhen ychydig wythnosau roedd popeth yn ei le.

Roedden nhw'n gallu ffilmio'r onglau 360 gradd roedden nhw wedi bod yn breuddwydio amdanyn nhw yn ystod y cyfnod datblygu a rhoi profiad cwbl newydd a chyffrous i'r gynulleidfa wrth wylio prysurdeb Adran Achosion Brys ysbyty cyffredinol dinas Holby.

Image caption "Mae'n cymryd amser i symud dwsinau o welyau ysbyty"

Cyrhaeddodd Upstairs Downstairs yn fuan wedyn, yna Pobol y Cwm. Erbyn Hydref 2011 roedd y stiwdios yn gwbl weithredol ac roedd hi bron iawn yn amser i'r TARDIS gyrraedd - roedd Doctor Who i fod yn ei le erbyn Ionawr 2012, felly doedd dim amser i eistedd yn ôl a mwynhau'r swyddfeydd newydd sbon… dyw'r Doctor yn aros am neb!

Talent newydd

Un o brif amcanion y prosiect oedd datblygu talentau newydd yn y diwydiant ffilm oedd yn tyfu o hyd yng Nghymru a chynnig cyfleoedd i'r staff presennol ddatblygu eu gyrfaoedd. Cafodd nifer o gynlluniau hyfforddi eu sefydlu yn ogystal â chynllun prentisiaeth llwyddiannus iawn.

Erbyn hyn mae llawer o brentisiaid y gorffennol naill ai'n gweithio ar gontract i'r BBC neu'n gweithio'n llawrydd yn y diwydiant, ac yn cael eu cyflogi'n rheolaidd ar ein sioeau. Mae'r cynllun prentisiaeth mewn gwirionedd wedi cael ei wobrwyo, ac rydym yn falch iawn ohono.

Image caption Prysurdeb set Pobol y Cwm gyda Nia Caron (Anita) yn cael ei choluro

Mae perthynas waith agos wedi ei ffurfio rhwng pob un o'r cynyrchiadau ym Mhorth y Rhath ac mae'r criw yn cael cyfle yn rheolaidd i weithio ar y sioeau amrywiol a datblygu eu profiad a'u gyrfaoedd.

'Dyn ni hefyd yn rhannu setiau, celfi, gwisgoedd a babis prosthetig! Mae hyn oll wedi helpu ein sioeau i fod yn gynaliadwy a chael cefnogaeth hollbwysig cwmni Albert+.

Gall oriau gwaith yr adran ddrama fod yn afreolaidd, yn hir ac yn anghymdeithasol - ond allwch chi ddim cyhuddo staff Porth y Rhath o fod yn anghymdeithasol - ar ôl cinio llawn bywyd yn y cantîn yng nghanol y briwiau a'r cleisiau realistig, creaduriaid arallfydol ac angenfilod, mae cast a chriwiau'r sioeau amrywiol yn aml i'w gweld yn cymdeithasu mewn bar cyfagos, yn ymlacio ar ôl diwrnod hir.

Rydym wedi cael sawl uchafbwynt yn y 5 mlynedd diwethaf. Rydym wedi creu cynyrchiadau drama o safon uchel sydd wedi ennill gwobrau, fel Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who, Wizards Vs Aliens, Class, Under Milk Wood a Green Hollow.

Pen-blwydd hapus Porth y Rhath yn 5 oed!

Image copyright Betina Skovbro