AC yn ennill hawl i lunio deddf awtistiaeth yn y Senedd

awtistiaeth Image copyright Thinkstock

Fe fydd Aelod Cynulliad Ceidwadol yn cael y cyfle i lunio deddf newydd ar Awtistiaeth, ar ôl iddo ennill pleidlais yn y Senedd.

Roedd yr AC dros Breseli Sir Benfro, Paul Davies wedi ennill yr hawl i gyflwyno Bil Awtistiaeth yn y bleidlais ddiweddaraf y Cynulliad.

Pwrpas y ddeddfwriaeth yw i gynnig mwy o gefnogaeth i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

Mae'r cynulliad yn cynnal pleidleisiau yn rheolaidd i roi cyfle i gynnig biliau newydd gan aelodau o'r meinciau cefn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod y "drws yn lled agored" ar gyfer cyflwyno deddf i warantu hawliau pobl awtistig yng Nghymru.

Ond maen nhw eisoes wedi dweud eu bod am roi amser i ddeddfwriaeth a pholisïau eraill setlo cyn penderfynu a oes angen mwy o ddeddfwriaeth.

Angen cefnogaeth y mwyafrif

Mae ennill y bleidlais yn golygu y bydd Mr Davies yn gallu cyflwyno ei fil yn y Senedd, er y bydd angen iddo ennill cefnogaeth mwyafrif o Aelodau'r Cynulliad er mwyn i'r bil ddod yn gyfraith.

Mae bil Mr Davies yn anelu at gyflwyno strategaeth ar gyfer diwallu anghenion plant ac oedolion yng Nghymru, a sicrhau bod cynghorau a byrddau iechyd yn deall ac yn cymryd y camau angenrheidiol er mwyn i blant ac oedolion dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt.

Dywedodd Mr Davies: "Rwy'n falch iawn o gael y cyfle i gyflwyno cynnig deddfwriaethol i ddarparu hunaniaeth statudol briodol i'r gymuned awtistiaeth. Rwy'n gobeithio gweithio gyda phob plaid yn y Cynulliad i weld y cynnig hwn yn dod yn realiti.

Image caption Mae Mr Davies yn gobeithio ennill cefnogaeth mwyafrif o ACau

"Mae hwn yn gyfle i'r gymuned awtistiaeth gael ei chlywed yn uchel ac yn glir - mae darparu Mesur Awtistiaeth, a all ategu strategaeth awtistiaeth Llywodraeth Cymru, yn hollbwysig i sicrhau bod y rhai sy'n byw gyda'r cyflwr yn cael y gofal a'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw mewn gwirionedd."

Mae'r gwrthbleidiau wedi cefnogi'r cynigion ar gyfer y bil awtistiaeth.

Ond ym mis Hydref dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans AC, mewn dadl yn y Senedd: "Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn cwrdd ag anghenion yr holl bobl sydd angen cymorth, gan gynnwys pobl sydd ag awtistiaeth a'u gofalwyr."

Ychwanegodd: "Dwi'n meddwl bod angen rhoi amser i'r ddeddfwriaeth a pholisïau newydd yma i ymsefydlu ac i ddangos eu heffaith cyn y gallwn benderfynu a oes angen cyflwyno darn arall o ddeddfwriaeth."