Mwy o blant cynradd nag erioed ar wyliau heb ganiatâd

Plant yn yr ysgol Image copyright Getty Images
Image caption Ers mis 2014, mae ysgolion a chynghorau yn gallu rhoi dirwy o £60 i rieni am dynnu eu plant o'r ysgol

Mae mwy o blant cynradd nag erioed yn mynd ar wyliau heb ganiatâd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Y llynedd, roedd 10.5% o'r holl absenoldebau cynradd yn wyliau heb eu hawdurdodi - bron i 10 gwaith y ffigwr yn 2011-12.

Mae ysgolion Cymru yn gallu awdurdodi hyd at 10 diwrnod o absenoldeb y flwyddyn i bob disgybl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod gwelliant yng nghyfraddau absenoldeb ar y cyfan.

Ychwanegon nhw eu bod wedi cychwyn adolygiad i'r defnydd o ddirwyon i gosbi rhieni sy'n torri'r rheolau.

Image copyright Getty Images

Ers mis Medi 2014, mae gan bob ysgol ac awdurdod lleol yr hawl i roi dirwy o £60 i rieni os yw eu plentyn yn absennol heb ganiatâd o'r ysgol.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, mae nifer y plant aeth ar wyliau heb ganiatâd wedi codi pob blwyddyn ers i gofnodion gychwyn yn 2011-12.

Bryd hynny, roedd y nifer gyfystyr â 1.3% o absenoldebau. Erbyn 2015-16, roedd yn 10.5%.

Rhwng 2014-15 a 2015-16 fe gododd canran y gwyliau gafodd eu caniatáu hefyd - o 8.4% i 9%.

Gwelliant cyffredinol

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod gwelliant cyffredinol yng nghyfraddau absenoldeb, gyda nifer y disgyblion uwchradd sy'n absennol yn aml yn is nag erioed yn 2015-16.

"Er y gwelliant hwn, allwn ni ddim llaesu dwylo a byddwn yn parhau i weithredu i wella'r niferoedd sy'n mynychu gwersi yn ein holl ysgolion," meddai'r llefarydd.

"Mae dirwyon penodedig yn gallu cael eu rhoi i fynd i'r afael ag absenoldeb cyson yn yr ysgol a dylai awdurdodau lleol gael tystiolaeth drylwyr cyn iddyn nhw roi dirwy."

Straeon perthnasol