Mam yn galw am ymchwiliad i ofal ei merch

plant mewn gofal

Mae mam wedi galw am ymchwiliad i'r driniaeth gafodd ei merch gan gyngor sir yng Nghymru tra mewn gofal.

Dywedodd y fam bod ei merch wedi cael ei gosod mewn 17 o lefydd gwahanol yn y pedair blynedd y bu mewn gofal, a'i bod wedi methu bron i ddwy flynedd o addysg ysgol.

Bu'n rhaid i'r ferch hefyd ddisgwyl am bum mis am gwnsela arbenigol wedi iddi gael ei dynodi fel un oedd "mewn risg o gael ei hecsploetio'n rhywiol".

Dywedodd y cyngor dan sylw bod y ferch nawr mewn uned breswyl therapiwtig gyda mynediad at addysg a seicolegydd.

Am resymau cyfreithiol does dim modd enwi'r teulu na'r cyngor sir dan sylw.

Dim cyhuddiadau

Cafodd y ferch - sydd yn ei harddegau - ei rhoi mewn gofal pan oedd yn yr ysgol gynradd am nad oedd ei mam yn medru ymdopi gyda'i hymddygiad heriol.

Ni chafodd y fam erioed ei chyhuddo o esgeuluso nac o gam-drin y ferch.

Ond mae'r fam wedi dweud bod ei merch, yn hytrach na chael ei gwarchod yn well mewn gofal, nawr mewn perygl o niwed difrifol oherwydd nifer uchel y lleoliadau gofal y mae wedi byw ynddyn nhw.

Dywedodd bod ei merch bellach yn yfed, ysmygu, defnyddio canabis ac wedi cael ei dal yn dwyn o siop.

Ychwanegodd ei bod mewn perygl o gael ei hecsploetio'n rhywiol ar-lein ac yn y gymuned.

Dywedodd y fam wrth raglen Week In Week Out BBC Cymru: "Ddylai pethau ddim wedi mynd mor bell... mae hi wedi symud cymaint o weithiau, sut bod hynny'n iawn?

"Does dim dyfodol i fy merch os na allwn ni gael y cymorth cywir iddi hi nawr.

"Pwy sy'n mynd i'w helpu a'i hachub? Dyna fy mhryder i."

Image caption Dr Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru

Achos heriol

Dywedodd yr awdurdod lleol dan sylw bod yr achos yn un arbennig o heriol oherwydd ei diffyg ymrwymiad, a'u bod yn parhau i geisio datrys y mater.

Doedd Comisiynydd Plant Cymru, Dr Sally Holland, ddim yn fodlon siarad am yr achos unigol yma, ond dywedodd bod diffyg llefydd therapiwtig i blant mewn gofal oedd angen cefnogaeth arbenigol.

Dywedodd Dr Holland ei bod wedi codi'r mater ddwywaith gyda Llywodraeth Cymru fel testun pryder.

"Roeddwn i'n siarad gyda phennaeth gwasanaethau cymdeithasol yr wythnos ddiwethaf oedd yn dweud eu bod yn bryderus iawn am un plentyn," meddai, "a'u bod wir angen canfod lle i'r plentyn fyw gan ei bod ar fin dod o'r ysbyty."

"Roedd rhaid iddyn nhw fynd at 100 o ddarparwyr gwahanol cyn iddyn nhw fedru canfod rhywle diogel iddi hi.

"Dyna'r math o sefyllfa mae'r awdurdodau lleol ynddo."

Ychwanegodd bod dim digon o wasanaethau sy'n cynorthwyo plant sy'n dod dros ecsploetio rhywiol.

'Dilyn gweithdrefnau'

Mae'r cyngor dan sylw yn yr achos hwn yn dweud bod y ferch mewn uned therapiwtig preswyl a bod ganddi fynediad at addysg a monitro'i hiechyd meddwl.

Meddai llefarydd: "Ry'n ni'n fodlon bod yr holl weithdrefnau a phrotocolau wedi cael eu dilyn yn gywir."

Dywedodd hefyd nad oedd yn ymwybodol bod y ferch wedi defnyddio cyffuriau, ond eu bod yn credu bod ymddygiad o gymryd risgiau wedi lleihau.

Wrth gyfaddef bod oedi cyn darparu cwnsela arbenigol i'r ferch, dywedodd bod y risg o ecsploetio rhywiol wedi lleihau nawr ei bod mewn lleoliad mwy diogel.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod gwella cyfleoedd bywyd i blant mewn gofal yn flaenoriaeth allweddol.

Fe ddywedon nhw hefyd bod gan gynghorau ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod digon o leoliadau ar gael i gwrdd ag angen plant mewn gofal, a bod rhaid iddyn nhw wneud popeth o fewn eu gallu i osgoi amharu ar addysg y plentyn.

"Ry'n ni'n cydnabod, fodd bynnag, bod heriau penodol wrth geisio dod o hyd i leoliad priodol i blentyn sydd ag anghenion cymhleth neu sydd angen math arbennig o gefnogaeth therapiwtig."

Bydd rhaglen Week In Week Out: I Thought My Child Would Be Safe yn cael ei dangos ar BBC One Wales am 22:40 ar nos Fawrth, 4 Ebrill.