Gostyngiad ym marwolaethau beic modur

beiciau modur Image copyright Getty Images

Am y tro cyntaf ers pum mlynedd, mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod gostyngiad wedi bod yn nifer y gyrwyr beic modur i gael ei lladd neu eu hanafu ar ffyrdd Cymru.

Cafodd 693 o ddigwyddiadau eu cofnodi yn 2015, o'i gymharu a 749 yn 2014.

Bu farw 25 o bobl yn 2015, ychydig yn is na'r 12 mis blaenorol.

Ond dywedodd elusen Brake fod nifer y damweiniau difrifol yn parhau'n rhy uchel.

"Yng Nghymru, mae beiciau modur i gyfri am 0.2% o'r traffig ar y ffyrdd, ond mae 41% o'r marwolaethau a'r anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur," meddai Lucy Amos ar ran Brake.

Perygl

"Mae gyrwyr beic modur, ynghyd â seiclwyr a cherddwyr ymhlith y bobl sy'n wynebu'r perygl mwyaf ar ein ffyrdd."

"Dyna pam ei bod hi'n hollbwysig bod gyrwyr ar eu gwyliadwraeth drwy'r amser, ac yn gwneud popeth posib i amddiffyn pobl o'u cwmpas, boed nhw ar feiciau modur, beiciau neu'n cerdded."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod diogelwch ar y ffyrdd yn flaenoriaeth ond bod angen mwy o help: "Mae'r ystadegau diweddara'n dangos fod llai o yrwyr beic modur wedi eu lladd neu eu hanafu yn 2015 na'r flwyddyn flaenorol, ac mae hynny i'w groesawu, ond rydym eisiau gweld gostyngiad pellach.

"Mae Fframwaith Diogelwch Ffyrdd Cymru yn amlinellu'r camau rydym ni a'n partneriaid yn eu cymryd i gynyddu diogelwch ar ein ffyrdd a gostwng nifer yr anafiadau.

"Yr hyn sy'n glir, serch hynny, yw na all y llywodraeth wneud hyn ar ei phen ei hun, a rhaid i ni gyd rannu'r cyfrifoldeb i sicrhau ein bod ni'n defnyddio'n ffyrdd ni'n ddiogel."


Ystadegau 2015:

  • Roedd 41% o'r bobl gafodd eu lladd ar ffyrdd Cymru yn yrwyr beic modur.
  • Ar ffyrdd Caerdydd a Phowys y gwelwyd y nifer mwyaf o anafiadau, tra bo'r nifer ar ei isaf ym Mlaenau Gwent, Merthyr ac Ynys Mon.
  • Roedd 44% o yrwyr beic modur dan 30 oed.
  • Digwyddodd 55% o'r gwrthdrawiadau ar gyffyrdd.