Pryderon ynglŷn â rheoli asbestos ar safle Wylfa ym Môn

Wylfa Image copyright Getty Images

Mae pryderon wedi eu codi ynglŷn â'r ffordd mae Magnox Ltd wedi bod yn rheoli asbestos ar safle niwclear Wylfa.

Fe ddaeth y gwaith o gynhyrchu trydan ar y safle yn Ynys Môn i ben ym mis Rhagfyr 2015.

Mae'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) wedi rhoi Hysbysiad Gwelliant i'r cwmni gan ddweud bod angen iddyn nhw wella eu trefniadau ar y safle.

Does dim peryg i'r cyhoedd.

Mae Magnox wedi dweud eu bod wedi cydweithredu yn llawn gyda'r rheoleiddwyr a'u bod wedi dechrau gwneud y gwelliannau sydd eu hangen yn barod.

Mae'r cwmni hefyd yn dweud nad oes unrhyw awgrym bod gweithwyr wedi dod i gysylltiad gyda ffibrau asbestos.

Angen gweithredu

Cwmni Magnox sydd yn gyfrifol am gael gwared â'r tanwydd ymbelydrol o atomfa Wylfa ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud y newidiadau erbyn 28 Gorffennaf.

Fe ddangosodd archwiliad o'r safle gan y rheoleiddwyr fod y cwmni wedi ymrwymo i wneud gwelliannau ond bod angen gweithredu i wneud yn siŵr bod safonau cyfreithiol yn cael eu bodloni.

Dywedodd Dr Richard Savage, Prif Arolygydd Niwclear yr ONR: "Er ein bod yn fodlon na fydd y mater hwn yn cael unrhyw effaith ar ddiogelwch niwclear, mae arnom angen gweld gwelliannau i sicrhau bod unrhyw drefniadau i reoli'r risg sy'n deillio o bresenoldeb asbestos yn ddigonol ac addas."

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni Magnox bod Wylfa fel "safleoedd diwydiannol mawr eraill o oed tebyg" yn cynnwys asbestos a bod ganddynt gynllun rheoli asbestos yn ei le.

Ychwanegodd y llefarydd eu bod wedi cydweithredu gyda'r ONR ers yr ymchwiliad ac maen nhw wedi dechrau gwneud gwelliannau.

"Ers i'r mater gael ei godi rydyn ni wedi rhoi mwy o adnoddau ychwanegol i wneud yn siŵr ein bod yn delio gyda hyn fel mater o flaenoriaeth."