Heddlu'r Gogledd yn 'achub dynion o gaethiwed'

Acho caethiwo

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud eu bod wedi rhyddhau tri unigolyn yn ardal Glannau Dyfrdwy fore Iau, yn dilyn adroddiadau eu bod yn cael eu cadw'n gaeth.

Roedd yr heddlu, ynghyd â swyddogion o'r Asiantaeth Trosedd Genedlaethol, y Gwasanaethau Cymdeithasol a chyrff eraill yn gweithredu yn dilyn honiadau fod dynion yn cael eu gorfodi i weithio yn erbyn eu hewyllys.

Dywedodd y ditectif Neil Harrison, a oedd yn arwain yr ymdrechion fore Iau: "O ganlyniad i'r ymdrechion y bore 'ma, rydym wedi diogelu, neu, o'i roi'n syml, rhyddhau o leiaf dri o bobl, sydd nawr yn cael eu hasesu mewn canolfan dderbyn gan nifer o fudiadau o fewn y sir.

"Mae gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, Y Groes Goch a'r awdurdod lleol yn gwirio'u hanghenion meddygol a'u lles ac yn darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen.

"Bydd swyddogion arbenigol o'r heddlu yn siarad â nhw er mwyn darganfod pa fath o droseddau y gallen nhw fod wedi eu dioddef."

Cafodd un dyn lleol ei arestio ar gyhuddiadau o fasnachu pobl, a bydd dyn arall yn cael ei gyfweld "o'i wirfodd" rywbryd arall.

'Gorfodi i weithio'

Dywedodd DCI Harrison fod y troseddau y maen nhw'n ymchwilio iddyn nhw "yn ymwneud â chwynion diweddar yr ydym eisoes wedi eu derbyn gan ddau ddyn, sy'n honni eu bod wedi cael eu gorfodi i weithio ers hyd at dair blynedd".

"Fe allai troseddau eraill ddod i'r amlwg wrth i ni chwilio'r holl leoliadau a holi'r rhai a gafodd eu diogelu'r bore 'ma," meddai.

"O'r hyn y gwelon ni'r bore 'ma, roedd rhai o'r amgylchiadau roedd y dioddefwyr yn byw ynddyn nhw yn arswydus, ac mae'r awdurdod lleol yn ymchwilio ymhellach i'r mater.

"Dwi'n ddiolchgar i'r gymuned leol am eu hamynedd a'u dealltwriaeth wrth i'r ymchwiliad barhau."

Cafodd y cyrchoedd fore Iau eu cynnal fel rhan o Ymchwiliad Scorpion Heddlu Gogledd Cymru. Dydyn nhw ddim wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am y lleoliadau.