Cwrw, canŵs a chasinos

gelli vegas

Mae trefnu priodas yn gallu rhoi rhywun dan gryn dipyn o bwysau. Ond agwedd arall o briodi sy'n creu mwy a mwy o bwysau erbyn hyn yw trefnu'r partïon stag a phlu.

Mae'r dyddiau o fynd am beint i'r dafarn leol noson cyn y briodas wedi hen ddiflannu.

Bellach mae criwiau o ddynion yn mynd dramor i ddathlu yn ninasoedd fel Amsterdam, Prague a Krakow.

Dau sy'n priodi'r haf yma ac sydd newydd gael 'stag dos' tra gwahanol i'w gilydd yw Tom Williams o Gaernarfon ac Idan Williams o Gricieth.

Aeth Tom gyda 19 o'i ffrindiau i'r Gelli Gandryll ym Mhowys i ganŵio ar yr Afon Gwy, tra bu Idan yn Las Vegas am chwe diwrnod.

Image caption Rhai o'r criw yn cael cinio ar y daith ganŵ lawr Afon Gwy

Dywedodd Meic Parry, gwas priodas i Tom: "Ro'n i wedi bod ar benwythnosau stag oedd wedi eu taflu at ei gilydd funud ola', ac felly mi nes i 'ngorau i drefnu pethau ymhell o flaen llaw a rhoi gwybod i bobl y dyddiad a'r gost ac ati.

"Roedd y gost yn £180 y person am ddwy noson, rhan fwyaf o'r prydau bwyd a'r gweithgareddau (canŵio) felly mi nes i godi £200 yr un er mwyn talu am Tom - y priodfab - a chadw rhywfaint wrth gefn i'w wario ar gwrw a chludiant.

"Roedd mwyafrif o'r criw yn teithio unai o Wynedd, Caerdydd neu Llundain. Mae'r Gelli yn weddol ganolog ac yn cynnig gweithgareddau awyr-agored mewn ardal braf gyda digon o ddewis o lefydd bwyta.

"Roedd Tom wedi dweud nad oedd o am fynd dramor ac roeddwn i'n falch o hynny gan fod costau weithiau yn gallu mynd allan o reolaeth a'i fod yn gymaint yn anoddach trefnu pethau mewn gwlad arall.

"Wrth ffonio i holi am le i aros ro'n i ychydig yn betrusgar rhag ofn nad oedden nhw'n derbyn partïon stag.

"Ond i'r gwrthwyneb oedd hi, roedden nhw'n cynnig penwythnosau i grwpiau fel ni oedd yn cynnwys diwrnod o ganŵio a phrydau bwyd felly mewn gwirionedd roedd lot fawr o'r trefniadau wedi eu gwneud wedi un galwad ffôn!"

Image caption Tom (ar y dde) yn cael rhywfaint o gyngor am briodi gan Bryan yn y dafarn

Roedd Tom yn hapus â threfniadau Meic: "O'n i ddim isio mynd dramor, ond fel arall o'n i ddim efo unrhyw syniadau penodol be' o'n i isio'i wneud ar y stag.

"Nes i roi rhyddid i Meic 'neud be' oedd o isio ond mae o'n nabod fi'n ddigon da i wybod byswn i ddim yn gwerthfawrogi trip i strip clubs Blackpool… Er mod i wedi bod ar stags fwy hedonistaidd o'r blaen ac wedi mwynhau fy hun, dydi o ddim yn apelio i fi yn bersonol felly o'n i'n hapus efo dewis Meic - ac mi roedd yr hogia eraill hefyd.

"Yn ôl un o drigolion y Gelli, 'Hay is turning into Prague…' felly efallai bod pethau'n symud mewn cyfeiriad gwahanol, llai 'laddish' o bosib? Efallai bod tripiau ystrydebol yn dirywio? Neu, yn fwy tebygol, 'da ni jyst yn heneiddio ac yn trio osgoi hangovers sydd yn para am ddiwrnodau..."

Er oedd y penwythnos yn Y Gelli yn llwyddiant, mae eraill yn mentro yn bellach o adref.

Image caption Yr ardal BBQ yn y 'plasdy' yn Las Vegas

Bari Jones o Borthmadog oedd yn trefnu taith Idan i Las Vegas.

"Ges i alwad ffôn gan Idan: 'Dwi 'di dyweddïo... ti'n barod i fod yn best man? Well bo' ti, 'da ni'n mynd i Vegas'.

"Rhwng pob dim, aeth dros £16,000 i mewn ac allan o fy nghyfrif banc, ond mi roedd y bois yn dda am dalu ar amser.

"Y poendod mwyaf oedd deffro tri diwrnod cyn mynd efo neges yn dweud bod y tŷ Airbnb wedi ei ganslo. Ond yn lwcus fe gaethom dŷ gwell... efo sleid dŵr!

"Roedd hi'n eitha' anodd trefnu trip i 18 o hogia - 15 o Gymru a thri Americanwr. Roedd yr Americanwyr wedi cyrraedd y tŷ awr cyn y gweddill ohonom ni ac wedi defnyddio'r amser i lenwi'r tŷ efo cwrw a bwyd barbeciw."

Image caption Roedd hi'n ddiwrnod y Kentucky Derby ar y dydd Sadwrn yn Vegas, ac roedd rhaid cydfynd â ffasiwn y diwrnod

"Os oes 'na rywun yn gofyn os ydy pum noson yn Vegas yn ormod, dwi'n meddwl bysa llun o'r criw ar y diwrnod olaf yn ateb y cwestiwn," meddai Bari. "Pedair noson ydy'r sweet spot.

"Roedd gymaint o amser yn cael ei dreulio'n trefnu a 'neud yn siŵr fod pawb yn iawn do'n i heb dreulio bron dim amser hefo'r stag ei hun!"

Mae Idan yn esbonio pam mai Las Vegas oedd y dewis.

"O'n i'n sylweddoli 'mod i'n gofyn lot, rhwng y gost a'r pellter i'r criw ddod i Vegas. Mae llawer o'r hogiau efo gwragedd a phlant erbyn hyn, felly o'n i'n dallt yn hollol os oedd hi'n drip rhy bell.

"'Nath Bari a fi gytuno yn ifanc iawn y bysa ni'n was priodas i'n gilydd, felly wedi i mi gael y cyfrifoldeb cwpl o flynyddoedd yn ôl, (trefnu trip i Riga ar gyfer 25 o hogiau) oedd genna'i ddim dewis arall!

Image caption Idan (ar y chwith) yn hapus efo'r cardiau mae wedi'i gael, gyda'i frawd mawr, Penri yn cadw llygad y tu ôl iddo

"Mi 'nes i ystyried cael un agosach i adra, ond gan 'mod i'n hoff ofnadwy o America ac efo ffrindiau agos yna, roedd y dewis yn un hawdd.

"'Nes i dreulio amser yn America efo dipyn o'r bois o'r blaen, felly oedd hi'n esgus da cael ail-fyw atgofion a chreu rhai newydd.

"'Nes i adael y trefnu yn nwylo Bari, ac o'n i ddim eisiau gwybod bron dim am y trip. Yr unig beth o'n i wedi ei grybwyll oedd 'mod i isio i'r grŵp allu aros efo'i gilydd gymaint â phosib, a do'n i ddim isio gwneud gweithgareddau.

Image caption Y criw yng nghasino enwog y Bellagio

"Mae'r ffordd mae stag dos wedi esblygu yn beth da yn fy marn i. Nid yn unig fyswn i'n gorfod bod yn ddyn dewr iawn i gael un y noson cynt y dyddiau 'ma, ond mae'n rhoi rheswm gwych i fynd i wlad arall a gweld hen ffrindiau.

"Bysa ni wedi gallu mynd i'r dafarn leol a chael yr un faint o hwyl, gan mai'r bobl sy'n gwneud y trip. Ond pam mynd i'r dafarn leol pan allwch chi fynd i Vegas?"

Image caption Idan yn profi 'chydig o saws BBQ Las Vegas