Bridiwr anghyfreithlon i barhau i gadw anifeiliaid

Apel

Bydd Ffermwr o Geredigion oedd wedi torri'r gyfraith drwy fridio cŵn ifanc oedd yn agos at farwolaeth yn cael parhau i gael yr hawl i gadw anifeiliaid, er iddo gael ei wahardd ym mis Chwefror.

Fe gafwyd Richard Jones, 31, o Lanwnnen, ger Llanbedr Pont Steffan yn euog o ddau gyhuddiad o fridio cŵn yn anghyfreithlon a 21 cyhuddiad o achosi dioddefaint i gŵn.

Cafodd ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am bedair blynedd yng Nghanolfan Gyfiawnder Aberystwyth.

Ond mae nawr wedi ennill apêl ac fe fydd y gwaharddiad nawr yn benodol ar gyfer prynu a gwerthu cŵn, fydd yn para am chwe blynedd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe nad oedd modd gweithredu'r gwaharddiad gwreiddiol gan ei fod yn gyfrifol am redeg y fferm deuluol ac roedd angen defnyddio cŵn defaid ar ei ddiadell o 1,000 o ddefaid.

Image copyright Cyngor Ceredigion

Roedd Jones a'i chwaer yn gyfrifol am redeg y fferm ac roedd sefyllfa ariannol y teulu'n dibynnu arno.

Fe ddyfarnodd barnwr yr apêl, y Recordydd Peter Griffiths QC y dylai cyfnod y gwaharddiad gael ei newid er mwyn galluogi Jones i barhau i ffermio ond i'w atal rhag rhedeg ffermydd cŵn.

Cyngor Ceredigion oedd yn gyfrifol am erlyn Richard Jones yn dilyn dau gyrch mewn dau eiddo fis Mehefin diwethaf pan gafwyd hyd i 113 o gŵn yn dioddef.

Roedd rhai o'r cŵn oedd yng ngofal Jones wedi eu cadw yn y tywyllwch ar eu pen eu hunain gyda chyflyrau difrifol ar eu crwyn ac yn dangos arwyddion eu bod dan bwysau meddyliol.

Clywodd y llys fod un ci mor denau fel ei fod ar fin marw.

Image copyright Cyngor Ceredigion

Roedd gan Jones dystysgrif bridio yn y gorffenol ond ni chafodd ei adnewyddu gan yr awdurdod lleol yn 2015 o achos pryderon.

Clywodd y gwrandawiad fod fferm Jones wedi pasio archwiliadau ers y cyrchoedd ac roedd y cŵn yr oedd wedi ei fridio wedi eu hail-gartrefu.