Cyngor doeth

bite

Ydy, mae'r adeg yna o'r flwyddyn wedi cyrraedd! Mae miloedd o ddisgyblion ysgol Cymru yn pori drwy eu nodiadau wrth iddyn nhw baratoi at yr arholiadau Safon Uwch a TGAU.

Ond peidiwch â phoeni yn ormodol, mae cymorth ar gael i ddod dros unrhyw ansicrwydd ac ofn cyn camu i'r neuadd arholi yna.

Gofynnodd Cymru Fyw i dri myfyriwr sy'n sefyll arholiadau eleni sut y byddan nhw yn ymdopi wrth adolygu:


Image caption Mali Llwyd Davies

Dyma gyngor Mali Llwyd Davies sy'n astudio arholiadau Safon Uwch yn Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun:

"Dwi'n adolygu drwy wneud cardiau fflach (flash cards), mapiau meddwl a defnyddio beiros gwahanol liwiau. Dwi fel arfer yn adolygu yn y tŷ, ond weithiau dwi'n licio eistedd tu allan, yn yr ardd neu ar un o'r caeau, mae hynny'n galluogi i mi gael meddwl clir i adolygu heb unrhyw beth yn tynnu fy sylw.

"Y ffordd orau dwi'n ymlacio yn ystod y cyfnod adolygu ydy mynd allan am dro neu i'r ffarm i helpu, yn enwedig yn ystod y cyfnod wyna. Dwi hefyd yn hoffi mynd am dro i ben mynydd adre' ac eistedd yno am chydig yn clirio'r meddwl ac ymlacio.

"Dwi hefyd yn hoffi gwylio ffilmiau, gwrando ar gerddoriaeth a threulio amser hefo fy ffrinidau yn siopa neu mewn gig er mwyn gallu ymlacio'n llwyr.

"Dwi wrth fy modd hefo Cymraeg a Hanes. Fy hoff bwnc ydy Cymraeg, a dwi'n mwynhau dysgu bob elfen o'r pwnc o gerddi'r chweched ganrif a chwedlau i'r nofelau a'r elfennau cyfoes. Dwi'n gobeithio mynd i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi i astudio Cymraeg, ac wedyn dwi'n gobeithio mynd ymlaen i neud cwrs Hyfforddiant Athrawon."


Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cyngor adolygu i ddisgyblion Cymru

Mae Rhys Maher yn ddisgybl yn chweched dosbarth Ysgol Gwynllyw ym Mhontypŵl:

"Rydw i'n adolygu trwy roi cynnig ar gyn-bapurau arholiad a chreu posteri adolygu A3 gyda nodiadau ar unedau gwaith.

"Er mwyn ymlacio byddai'n coginio bwyd i'r teulu.

"Fy hoff bynciau yw Gwleidyddiaeth a Mathemateg. Rydw i'n gobeithio astudio Economeg yn y brifysgol."


Image caption Mirain Dafydd

Mae Mirain Dafydd yn astudio yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, yng Nghaerdydd:

"Byddai'n defnyddio bwrdd gwyn i fy helpu i gofio ac ymarfer ysgrifennu run pryd. Dwi'n gwneud defnydd o'r dechnoleg ddiweddra' a fy ffôn hefyd. Byddai yn recordio fy hun yn dweud ffeithiau a ffigyrau ar Snapchat. Mae'r ap yn gallu ail chwarae'r recordiad sawl gwaith.

"Mae cardiau fflach hefyd yn help mawr. Dwi'n gallu crynhoi'r ffeithiau rwy' wedi'u dysgu. Beth sy'n bwysig yw peidio â chynnwys mwy na phedwar pwynt bwled ar bob carden oherwydd fyddai i ddim yn cofio popeth!

"Mae mapiau meddwl yn ffordd gyflym a lliwgar i gofio gwybodaeth. Mae'r rhain yn hynod effeithiol ar gyfer themâu a chymeriadau mewn nofelau.

"I ymlacio rhwng y cyfnodau adolygu byddai'n chwarae hoci ddwywaith yr wythnos, gan ei bod hi'n ffordd o ryddhau unrhyw bryderon ac ati. Mae'n braf hefyd mynd am ddiwrnodau mas i gael digon o awyr iach neu egwyl fer i glirio fy meddwl. Peidiwch â theimlo'n euog i gymryd egwyl o'r holl adolygu!

"Fy hoff bynciau yw Hanes, Cymraeg a Chelf ond sai'n siŵr beth dwi eisiau gwneud yn y dyfodol, ond gobeithio bydda i yn gwybod cyn bo hir!"

Fe gewch chi ragor o gyngor gan Mali, Rhys a Mirain ar wefan Meddwl ar Waith BBC Bitesize.