Llais y Llywydd: Carwyn Jones AC

Carwyn Jones a Mr Urdd
Image caption Bu Carwyn Jones yn helpu Mr Urdd i ddathlu penblwydd y mudiad yn 90 'nôl yn 2012

Yn wreiddiol o Ben-y-bont, mae Carwyn Jones wedi bod yn Aelod Cynulliad dros yr ardal ers 1999 ac wedi arwain Llywodraeth Cymru fel prif weinidog ers 2009.

Bydd yn rhaid iddo gynnig arweiniad o fath gwahanol ddydd Gwener, wrth iddo gamu i esgidiau'r llywydd yn Eisteddfod yr Urdd.

Cyn hynny, bu'n sôn am ei argraffiadau o'r 'Steddfod a'r mudiad.

Beth yw eich hoff atgof o'r Urdd?

Gweithgareddau yn yr ysgol gan fwyaf, ond yn anffodus 'chefais i ddim y cyfle i gystadlu nac i fynd i Langrannog neu Glan-llyn.

Yw cystadleuaethau tebyg wedi bod o fudd yn eich bywyd proffesiynol?

Bum yn cystadlu mewn Eisteddfodau ysgol a thrwy hynny, ynghyd â siarad yn y capel, fe ddysgais sut i siarad yn gyhoeddus. Mae hyn wedi bod yn sgil ddefnyddiol iawn i mi yn fy ngyrfa.

Pa gystadleuaeth newydd hoffech ei weld yn rhan o'r Eisteddfod?

Cystadleuaeth ysgrifennu ffuglen ar y pwnc: "Disgrifiwch beth fyddech chi'n ei wneud os byddech chi'n Brif Weinidog Cymru am y diwrnod".

Byddai'n ddiddorol iawn clywed beth yw syniadau rhai o arweinwyr Cymru'r dyfodol!

Image caption Bu'r Prif Weinidog yn cwrdd ag un o etholwyr y dyfodol yn Eisteddfod yr Urdd 2015

Disgrifiwch ardal Pen-y-bont ar Ogwr i bobl sydd erioed wedi bod yno o'r blaen.

Enw gwreiddiol Pen-y-bont oedd Pennebont, ac roedd mwyafrif y trigolion yn siaradwyr Cymraeg yn y 1870au. Erbyn hyn mae'r iaith ar ei thyfiant yn y dref, er bod hynny o fan cychwyn reit isel.

Enwyd y dref ar ôl y bont gafodd ei hadeiladu dros yr Afon Ogwr ym 1425.

Mae wedi tyfu dipyn dros y 40 mlynedd diwethaf, ac fel rhywun a gafodd fy magu yma ac a ddychwelodd yn fy ugeiniau, mae'n rhaid i mi ddweud ei fod yn lle gwych i fyw.

Beth, yn eich barn chi, yw'r peth gorau am yr Urdd?

Drwy'r Urdd, mae pobl ifanc yn cael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn nifer o sefyllfaoedd gwahanol, gan wneud yr iaith yn berthnasol i genhedlaeth y cyfryngau cymdeithasol.

Wrth gwrs, mae hefyd yn cynnig cyfleon gwych i fod yn rhan o weithgareddau ledled Cymru.