Llais y Llywydd: Martyn Geraint

Martyn Geraint a Mr Urdd Image copyright Eisteddfod yr Urdd

Mae llywydd Eisteddfod yr Urdd dydd Iau yn adnabyddus fel cyflwynydd rhai o'r rhaglenni plant mwyaf poblogaidd ar S4C.

Roedd Martyn Geraint yn cyflwyno Slot Meithrin a Planed Plant Bach am bron i 15 mlynedd, gan fentro hefyd i fyd cerddoriaeth drwy ysgrifennu a pherfformio degau o ganeuon gwreiddiol i'r ifanc.

Symudodd i ardal Pontypridd tra'n blentyn ac mae'n dal i fyw yno gyda'i wraig.

Ddydd Sul fe oedd yn arwain oedfa'r Eisteddfod a bu'n sôn sut y gwnaeth ymosodiad Manceinion gyffwrdd ag ef yn bersonol..

Ac yntau ddydd Iau yn llywydd y dydd bu'n rhannu rhai o'i atgofion o Eisteddfod yr Urdd a'r mudiad gyda Cymru Fyw.

Beth yw eich atgof cyntaf/hoff atgof o'r Urdd?

Mae gen i lawer o atgofion melys iawn o'r Urdd, ond fy atgof cynta' yw rhwystredigaeth fel plentyn ifanc gan fod dim cystadlaethau i blant dan wyth bryd hynny!

Disgrifiwch y profiad o gystadlu yn yr Eisteddfod i berson o'r gofod.

Mae cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod yn gyfuniad o gyffro a'r ysfa i deithio i blaned arall. Mae'r aros tu cefn i'r llwyfan fel disgwyl i'r roced danio... Yna'r daith hir i ganol y llwyfan - sydd wastad yn bellach na mae rhywun yn cofio - fel teithio o un seren i'r llall.

Mae cofio'r darn fel cofio'r cod sydd angen i lansio'r roced adre' - os ydy rhywun yn anghofio, rhaid trio eto - os na ddaw yn ôl, mae'r daith ar ben! Rhaid cofio gwenu (fel arfer) wrth i'r camerâu agosáu - sy'n atgoffa rhywun o gynhadledd y wasg cyn cychwyn taith i'r gofod - mae'r paparazzi ymhobman.

Ac mae'r teimlad o ryddhad ar ôl gorffen fel glanio'n ddiogel yn ôl ar eich planed eich hun. Yr unig beth sydd ar ôl yw disgwyl i glywed os ydy'r daith wedi bod yn llwyddiannus. Ond hyd yn oed os taw methiant oedd y cwbl mae'r profiad o fod yn rhan o'r prosiect yn werthfawr tu hwnt a'r rhyfeddodau arallfydol a welwyd ar y daith yn fythgofiadwy!

Image caption Mae Martyn Geraint wedi bod yn diddanu plant Cymru ers blynyddoedd

Yw'r profiad o gystadlu wedi bod o fudd yn eich bywyd proffesiynol?

Dwi'n teimlo fod y profiad ges i wrth gystadlu a pherfformio ar lwyfannau wedi bod yn werthfawr tu hwnt ac o fudd mawr i mi yn fy ngyrfa.

Roedd y teithio blynyddol i'r de a'r gogledd, a gorfod addasu i amgylchfyd newydd bob tro - er nad oeddwn i'n ymwybodol o hynny ar y pryd - hefyd yn ffordd dda o ddod i nabod ardaloedd arbennig o Gymru, ac wedi rhoi'r hyder i mi deimlo fy mod i'n medru perfformio sioe yn unrhyw le.

Dwi wedi perfformio mewn sawl lleoliad 'diddorol' dros y blynyddoedd a dwi dal yn mwynhau pasio'r lleoliadau yna yn rhinwedd fy swydd hyd heddiw.

Pa gystadleuaeth newydd hoffech ei weld yn rhan o'r Eisteddfod?

Fel diddanwr plant, licen i weld cystadleuaeth sy'n annog pobl ifanc i ddiddanu plant yn y Gymraeg - pwy a ŵyr, falle darganfyddwn ni Martyn Geraint newydd!

Beth, yn eich barn chi, yw'r peth gorau am yr Urdd?

I mi, y peth gorau am yr Urdd yw'r profiadau mae plant a phobl ifanc Cymru yn medru elwa ohonynt. Rhwng perfformio ar lwyfan, cystadlu mewn cystadlaethau chwaraeon, aros yn y gwersylloedd, teithio i wledydd pell, joio yn y Jambori a chwrdd â ffrindiau newydd ledled Cymru, mae gennym rywbeth arbennig yma!

Oes, mae angen ymdrech ychwanegol gan y plant, rhieni ac athrawon - ond y profiadau yma fydd yn para gyda'r plant am byth. A'r profiadau yma fydd yn rhoi'r hyder i bobl ifanc Cymru i roi eu stamp unigryw nhw ar y wlad ac ar y byd.